Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna

Grzyby i ich zarodniki są bardzo wytrzymałe na wysokie i niskie temperatury, oraz wykazują ogromną aktywność i żywotność, tak że np. w ciągu 6 miesięcy mogą doszczętnie zniszczyć zaatakowane drewno. Wynikiem porażenia drewna przez specjalny gatunek grzyba jest często spotykana w drewnie sinizna. Sinizna nie obniża wartości technicznych drewna, jest jednak wadą, zwłaszcza jeżeli drewno nie zostanie pokryte farbą. Do szkodników drewna należą również owady, które potrafią stoczyć drewno nieraz doszczętnie. Read more „Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna”

Materialy do izolacji cieplochronnej

Materiały do izolacji ciepłochronnej Materiały do izolacji ciepłochronnej odznaczają się bardzo małym współczynnikiem przewodności cieplnej. Stosuje się je w postaci sprasowanych płyt lub w stanie luźnym. Większość materiałów ciepłochronnych nadaje się również do izolacji przeciwdźwiękowej. Z materiałów ciepłochronnych w postaci płyt największe zastosowanie w budownictwie mają płyty wiórkowo-cementow, zwane również płytami Suprema. Produkuje się je z wełny drzewnej i spoiwa cementowego z dodatkiem szkła wodnego. Read more „Materialy do izolacji cieplochronnej”

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu Przy stosowaniu do osuszania wykopu pomp umieszczonych w wykopie, to znaczy przy stosowaniu tzw. otwartego pompowania, podstawowym warunkiem stateczności budowli wykonywanej w wykopie oraz stateczności jej obudowy jest zapobieżenie unoszeniu się ziarn gruntu wraz z wodą pompowaną z wykopu. Niedochowanie tego warunku powoduje wymywanie gruntu spoza obudowy oraz rozluźnienie gruntu pod fundamentem budowli. Aby zapobiec temu szkodliwemu zjawisku, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim pompowanie wody powinno być prowadzone tak, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. Read more „Warunki kurzawkowe na dnie wykopu”

róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu

Po podstawieniu do. tego wzoru średnich rzeczywistych wartości Ys = 2650 kG/m3 i YIV = 1000 kG/mJ, otrzymamy: przy n = 0,5 – J kr = 0,825, przy n = 0,4 – J kr = 0,990, przy n = 0,3 – J kr = 1,150. Jak widać z powyższego zestawienia, im grunt jest mniej porowaty, tzn. im mniejsza jest objętość porów, tym większy jest krytyczny spadek hydrauliczny. Przy obliczeniach praktycznych wyznaczamy spadek J, dzieląc całkowitą różnicę ciśnień hydrostatycznych na zewnątrz i wewnątrz wykopu przez długość drogi przepływu, otrzymaną wielkość J porównujemy z wielkością J kr dla danego gruntu. Read more „róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu”

Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn

Stan kurzawkowy tłumaczy się tu jednoczesnym działaniem trzech przyczyn, a mianowicie: przesyceniem gruntu wodą i utratą z tego powodu przez ziarna gruntu pozornej spójności, działaniem sił kapilarnych, wreszcie zmniejszeniem się ciężaru ziarn gruntu wskutek pojawienia się wyporu. Jeśli zaś stan kurzawkowy trafi się w gruntach drobnoziarnistych przy d = 0,01-:-0,005 mm, to kształt ziarn gruntu jest zwykle blaszkowaty, jak w gruntach ilastych. Główną przyczyną powstawania stanów kurzawkowych w takich gruntach drobnoziarnistych jest obecność w nich minerałów z grupy montmorilonitów, które mają zdolność wiązania. powierzchniowego dużych ilości wody, przekraczających nieraz wagowo ciężar szkieletu gruntowego. Aby przeciwdziałać wszystkim opisanym objawom stanów kurzawkowych oraz przełomom gruntów na dnie wykopów, należy organizować wszystkie możliwe środki do odprowadzenia nadmiernych ilości wody, będącej rzeczywistą przyczyną takich stanów. Read more „Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn”

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupełny brak spójności międzycząsteczkowej; jest to typowa kurzawka. Praca w takim gruncie jest bardzo utrudniona, gdyż opisany stan trwa nieraz długo po obniżeniu poziomu wody. Czasem pojawiają się tu jeszcze dodatkowe objawy tiksotropii, tzn. taki stan gruntu pojawia się w gruncie pozornie osuszonym i nośnym pod wpływem jakichkolwiek zewnętrznych działań dynamicznych (uderzeń, wstrząsów, wibracji itp. ). Read more „Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej”

Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki

Przy większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki (dreny). Stosuje się w tym celu takie sączki ceramiczne, jakie używa się do robót melioracyjnych. Sączki powinny prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do nich dostawać ziarna gruntu. Złącza sączków powinny być wykonane w ten sposób, aby woda mogła do nich wpływać z możliwie małymi oporami i dlatego poszczególne sączki układa się na styk. Połączenia sączków zabezpiecza się przed przenikaniem do nich gruntu przez obłożenie złącz kawałkami papy i obsypanie z zewnątrz żwirem. Read more „Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki”

PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU

PIELĘGNOWANIE ŚWIEŻEGO BETONU Pielęgnowanie świeżego betonu polega na zabezpieczeniu przed szkodliwymi czynnikami oraz na odpowiednim nawilżaniu. a) Ochrona świeżego betonu Na niedostatecznie stwardniały beton wpływa ujemnie silne nagrzanie promieniami słonecznymi oraz wiatr, które to czynniki nadmiernie zwiększają parowanie wody. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla cienkich elementów, jak płyty lub podłoża ze względu na dużą powierzchnię parowania przy małej objętości betonu. Zbyt gwałtowne wysychanie betonu powoduje powstawanie rys skurczowych, przerywa uwodnienie (hydratację) cementu i zwiększa porowatość. Niezwiązany beton zabezpieczamy workami lub matami ze słomy lub trzciny, w późniejszym okresie polewa się go wodą lub przykrywa warstwą mokrego piasku lub ziemi, trocinami lub innym materiałem ochronnym. Read more „PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU”

Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi

Późną jesienią, kiedy panują przymrozki lub istnieje możliwość gwałtownego spadku temperatury poniżej zera, należy stosować szczególne środki ostrożności i zabezpieczać powierzchnię betonu matami słomianymi, deskami, warstwą piasku lub płytami z wełny drzewnej. W okresie przymrozków lub mrozów powinno się obniżyć wskaźnik wodo-cementowy, aby uniknąć naruszenia spoistości masy betonowej. świeży beton nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy oraz uderzenia, należy więc przestrzegać następujących zasad: nie wolno korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów w ciągu przynajmniej 36 godzin od momentu zabetonowania; przy niższych temperaturach okres ten powinien ulec zwiększeniu. Po upływie tego czasu można użytkować stropy do celów komunikacyjnych pod warunkiem ułożenia dróg z desek o grubości 36 -; – 50 mm, rozkładających skupione ciężary na dostatecznie dużą powierzchnię betonu. Użytkowane stopnie należy ró wnież przykryć deskami. Read more „Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi”

WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON

Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych w niskich temperaturach jest szczególnie trudne z uwagi na procesy technologiczne zachodzące przy tworzeniu betonu i wymaga zachowania ściśle określonych warunków. Warunki prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zostały podane w następujących instrukcjach Ministerstwa Budownictwa: Instrukcja o wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych zimą oraz Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. B. WPŁYW TEMPERATURY NA ŚWIEŻY BETON Temperatura ma duży wpływ na czas twardnienia betonu. Zmienność wytrzymałości betonu przy użyciu cementu portlandzkiego zależnie od wieku (w dniach) i otaczającej temperatury charakteryzuje następujące doświadczenie: wykonano próbki w ilości kilkuset sztuk z tego samego zarobu i umieszczono w wodzie o temperaturach: 0; 6,7°; 18,3°; 51,60 oraz 100°; próbki te poddano zgniataniu po upływie 2, 3, 7 i 28 dni Wytrzymałość na ściskani e w temperaturach niskich jest bardzo mała w pierwszych dniach twardnienia, w końcowej fazie stanowi przeciętnie 75% wytrzymałości miarodajnej. Read more „WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON”