Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Read more „Dowolne usytuowanie budynków”

Zagospodarowanie dzielek nieregularnych

Zagospodarowanie dziełek nieregularnych jest trudniejsze i daje gorsze rozwiązania użytkowe. Usytuowanie na nich budynków głównych i gospodarczych, dojazdów, podwórz, ogrodów, placów gier i zabaw oraz zielem jest trudniejsze i wzajemny układ oraz forma poszczególnych elementów są często przypadkowe, wpisane w nieregularne zarysy działki. Budynki w zabudowie zwartej ustawione na ukośnej granicy będą miały również formy nieregularne (często trapezowe). W zabudowie luźnej nieregularność granic parcela jest mniej szkodliwa, gdyż przy zastosowaniu budynków prostokątnych odsuniętych od granic nieregularność działki zostanie wykorzystana dla urządzenia zieleni, co w tym wypadku może być nawet korzystne. Jeżeli na działce znajduje się kilka budynków o różnym znaczeniu, budynki główne będziemy się starali umieszczać na froncie działki (przy ulicy), a budynki gospodarcze (garaże, składy, magazyny, stajnie, obory, chlewy itp.) w głębi posesji. Read more „Zagospodarowanie dzielek nieregularnych”

Dzialka przy ulicy zakrzywionej

Na działkach narożnych lub położonych między dwiema ulicami zawsze jedną z ulic traktuje się jako ważniejszą i od niej uzależnia się położenie .budynku głównego. Możliwa jest także zabudowa obu ulic budynkami głównymi z pozostawieniem wewnątrz podwórza na ewentualne budynki gospodarcze. Działka przy ulicy zakrzywionej (na. łuku) jest trudna do zabudowy. W zabudowie zwartej budynek będzie miał kształt łuku. Read more „Dzialka przy ulicy zakrzywionej”

Wymiary bryly

Wymiary bryły (długość, szerokość i wysokość) ustalamy w sposób następujący. Wysokość budynku wynosi np. trzy kondygnacje nadziemne. Do tego należy jeszcze przewidzieć konieczność wykorzystania części suterenowej, która wynika najczęściej samoistnie Z względu na zagłębienie fundamentów i potrzebę umieszczenia części użytkowej w suterenach. Możemy wobec tego ustalić schemat przekroju. Read more „Wymiary bryly”

Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury

Przykłady różnego rozmieszczenia kubatury budynku na tej samej parceli. Skrzydła mogą być odwrócone do tyłu lub do przodu. VV systemie pawilonowym rozbija się kubaturę na osobne części łączone podcieniami lub korytarzami. System ten tworzy wewnętrzny dziedziniec otoczony budami. Asymetryczne rozwiązania brył mają zastosowanie w wielu wypadkach spowodowane warunkami terenowymi lub względami funkcjonalnymi. Read more „Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury”

Papa asfaltowa powlekana

Papa asfaltowa powlekana tym różni się od niepowlekanej, że po nasyceniu tektury filcowej masą asfaltową i po jej zastygnięciu powleka się ją obustronnie trudniej topliwą masą asfaltową. Papę asfaltową powlekaną posypuje się na powierzchni talkiem w celu zabezpieczenia jej przed sklejeniem się w rolkach Produkuje się, podobnie jak w wypadku papy smołowej, trzy gatunki papy asfaltowej, oznaczając je numerami 80, 100 i 150 . Do przyklejania papy do podłoża i łączenia ze sobą kilku warstw papy stosuj e się lepiki. Obok lepiku bitumicznego, o którym była już mowa wyżej, do przyklejania papy smołowej stosuje się lepik smołowy. W skład lepiku wchodzi smoła preparowana i pak. Read more „Papa asfaltowa powlekana”

Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa

Przy obliczeniach tych nie należy posuwać się daleko w zbytniej dokładności, np. nie należy ustalać zbyt dużej ilości parametrów gruntowych i wielokrotnie zmieniać rodzaju rozpierania ścianek w razie znacznej zmienności tych parametrów. Dla istniejących warunków wystarczy przewidzieć dwa lub trzy typy rozparcia, podobnie jak to się robi w typowej poziomej obudowie. Ponadto, przy stosowaniu obudowy pionowej wbijanej z dyli stalowych należy specjalnie pamiętać o trzech następujących okolicznościach. Obok ściany wykopu niezbędne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczeństwa. Read more „Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa”

Filtracja wody gruntowej

Szczególnie często występują takie warunki przy wykopach wykonywanych przy użyciu ścianek szczelnych wbijanych pionowo, co występuje często np. przy szczelnej obudowie ścian wykopu dla robót fundamentowych. W obudowie ścian wykopu z bali czy dyli poziomych, prowadzonych jednocześnie ze stopniowym obniżaniem poziomu wody. Filtracja wody gruntowej w miarę głębienia wykopu, warunki opisane wyżej występują stosunkowo rzadko i to tylko w najniższych częściach wykopu, przy jego dnie. Wielkość działającego pionowo do góry ciśnienia spływowego wyznaczyć można, korzystając ze wzoru Darcu. Read more „Filtracja wody gruntowej”

Urzadzenie odwadniajace

Urządzenie odwadniające powinno odprowadzać wodę czystą, bez domieszek ziaren gruntu, gdyż inaczej ulegnie ono zamuleniu, a dopływająca do wykopu woda podniesie się wyżej i podtopiony wykop może uniemożliwić roboty przy budowie kanału. Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru stanowiąca fundament budowli. Zwykle grubość takiej warstwy wynosi 10 do 20 cm, przy czym stosować tu można tłuczeń ceglany, pod warunkiem, aby nie był zanieczyszczony mułem lub błotem. Spadek podłużny wykopu wystarcza zwykle do odprowadzenia wody przez taką warstwę do studzienki, tylko przy robotach ziemnych prowadzonych czasem pod spad kanału mogą powstać trudności w odprowadzeniu wody, wymagające pogrubienia warstwy odwadniającej w celu zachowania spadku do studni. Sytuacja taka występuje często podczas budowy kanałów sposobem tunelowym, przy tunelowaniu z szybów w dwóch kierunkach. Read more „Urzadzenie odwadniajace”

Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki

Przy większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki (dreny). Stosuje się w tym celu takie sączki ceramiczne, jakie używa się do robót melioracyjnych. Sączki powinny prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do nich dostawać ziarna gruntu. Złącza sączków powinny być wykonane w ten sposób, aby woda mogła do nich wpływać z możliwie małymi oporami i dlatego poszczególne sączki układa się na styk. Połączenia sączków zabezpiecza się przed przenikaniem do nich gruntu przez obłożenie złącz kawałkami papy i obsypanie z zewnątrz żwirem. Read more „Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki”