Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna

Grzyby i ich zarodniki są bardzo wytrzymałe na wysokie i niskie temperatury, oraz wykazują ogromną aktywność i żywotność, tak że np. w ciągu 6 miesięcy mogą doszczętnie zniszczyć zaatakowane drewno. Wynikiem porażenia drewna przez specjalny gatunek grzyba jest często spotykana w drewnie sinizna. Sinizna nie obniża wartości technicznych drewna, jest jednak wadą, zwłaszcza jeżeli drewno nie zostanie pokryte farbą. Do szkodników drewna należą również owady, które potrafią stoczyć drewno nieraz doszczętnie. Read more „Sinizna nie obniza wartosci technicznych drewna”

Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty

Smoły są gorszym surowcem do produkcji materiałów izolacyjnych niż asfalty, ponieważ z biegiem czasu starzeją się, tzn. tracą swoją elastyczność i kruszeją. Używa się ich do celów izolacyjnych (smarowanie powierzchni fundamentów), do nasycania i powlekania pap dachowych oraz jako lepiku do klejenia papy smołowej. Papa jest to tektura nasycona odpowiednio preparowaną smołą lub asfaltem. Do produkcji papy stosowana jest tektura surowa zawierająca co najmniej 5% czystej wełny, oraz tektura filcowa o zawartości co najmniej 15% wełny. Read more „Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty”

Asfalty sztuczne

Asfalty sztuczne, stosowane najczęściej, stanowią odpadowy produkt przy przeróbce ropy naftowej na benzynę i oleje. Cechami charakterystycznymi asfaltów, według których rozróżnia się ich jakość, są: topliwość i mięknienie w różnych temperaturach, zdolność lepiąca i wiążąca oraz twardość i różna tempera- tura łamliwości. Zależnie od przeznaczenia asfalty muszą wykazywać różne wartości wymienionych wyżej cech. Np. asfalty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych i : przeciwwodnych mają temperaturę mięknienia 40-. Read more „Asfalty sztuczne”

Filtracja wody gruntowej

Szczególnie często występują takie warunki przy wykopach wykonywanych przy użyciu ścianek szczelnych wbijanych pionowo, co występuje często np. przy szczelnej obudowie ścian wykopu dla robót fundamentowych. W obudowie ścian wykopu z bali czy dyli poziomych, prowadzonych jednocześnie ze stopniowym obniżaniem poziomu wody. Filtracja wody gruntowej w miarę głębienia wykopu, warunki opisane wyżej występują stosunkowo rzadko i to tylko w najniższych częściach wykopu, przy jego dnie. Wielkość działającego pionowo do góry ciśnienia spływowego wyznaczyć można, korzystając ze wzoru Darcu. Read more „Filtracja wody gruntowej”

Pompowanie depresyjne

Pompowanie depresyjne powinno wyprzedzać właściwe roboty ziemne i to tym dłużej, im drobniejsze jest uziarnienie gruntu. W harmonogramie robót należy przewidzieć odpowiednio długi okres czasu i nie należy nigdy forsować robót ziemnych przed ukończeniem procesu odwodnienia gruntu kurzawkowego. Jeśli nie pomaga wyżej opisana metoda do uzyskania depresji i czas odwodnienia gruntu zbytnio się przedłuża, to można jeszcze dodatkowo stosować filtry igłowe w warstwie gruntu na dnie wykopu. Przy takich filtrach można czasem nawet obyć się bez stosowania podciśnienia, choć to przyspiesza proces osuszania robót. W gruntach kurzawkowych o drobnych cząstkach iłowych pomaga często zagęszczenie gruntu na dnie wykopu przez ułożenie dobrze ubitej warstwy tłucznia kamiennego, zmieszanego ze żwirem. Read more „Pompowanie depresyjne”

Studzienke zbiorcza zaleca sie umiescic poza obrebem budowli

Przy omawianiu przyczyn powstawania stanów kurzawkowych gruntu na dnie wykopu wskazano, że najbardziej narażone pod tym względem są miejsca na dnie wykopu położone blisko jego ścian, a to dlatego, że spadek hydrauliczny, właśnie tu osiąga wielkość zbliżoną do spadku krytycznego. Dlatego też nawet w wykopach o nieznacznej szerokości zaleca się układanie dwóch ciągów sączków. Na warstwę odwadniającą należy położyć warstwę piasku o grubości 1,5–:–2 cm i dopiero na tej warstwie wykonuje się fundament budowli. Przy wykopach o większej szerokości (np. od 3 m) należy wykonać odwodnienie na całej szerokości dna wykopu, z tym, że najważniejsza rolę w tym odwodnieniu odgrywa pierścieniowy rząd sączków ułożony w niewielkiej odległości od ściany wykopu. Read more „Studzienke zbiorcza zaleca sie umiescic poza obrebem budowli”

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych Szerokie wykopy w obudowie pionowej Dla budowy niektórych większych obiektów kanalizacyjnych kształt wykopu znacznie różni się od kształtu wykopu potrzebnego . Odwodnienie wykopu szerokiego dla budowy kanałów, czy też przewodów ulicznych. Zwykle są one znacznie szersze, a w planie mają kształt zbliżony do krótkiego prostokąta czy kwadratu. Dla niektórych obiektów, jak połączenie kanałów, kształt wykopów w planie jest trapezowy. Tam, gdzie szerokość nie przekracza wartości 5–:–Q,50 m w świetle ścian gruntowych, można stosować przy budowie ścian te same metody co i przy obudowie wąskich wykopów, tzn. Read more „Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych”

Roboty odkrywkowe

Roboty odkrywkowe Robotami odkrywkowymi nazywamy zespół czynności związanych z usunięciem nadkładu, tj. warstw nieużytecznych dla celów eksploatacyjnych, Prace te musimy wykonać przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji. Czynności przy wykonywaniu robót odkrywkowych możemy podzielić na trzy etapy: a) odspojenie nadkładu, b) odtransportowanie odspojonego materiału, c) złożenie tego materiału w innym miejscu. Skały tworzące nadkład można odspajać albo ręcznie za pomocą łopat, kilofów, /klinów itp. , albo mechanicznie koparkami łyżkowymi lub wielonaczyniowymi. Read more „Roboty odkrywkowe”

Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu

Z uwagi na pochodzenie możemy podzielić wody gromadzące się w kamieniołomach na: a) powierzchniowe b) opadowe, c) zaskórne i gruntowe. Ilość wód powierzchniowych napływających do kamieniołomu jest wprost proporcjonalna do opadów rocznych w danej okolicy, a odwrotnie proporcjonalna do staranności wykonania rowów zboczowych, Ilość wód opadowych jest wprost proporcjonalna do powierzchni kamieniołomu i do ilości opadów rocznych. Najważniejszym źródłem wód w kamieniołomach są wody gruntowe i zaskórne. Ilość ich zależy od stopnia spękania i porowatości skał i może zwiększyć się w miarę pogłębiania kamieniołomu. Pewien wpływ na jej ilość mogą mieć również przepływające w pobliżu rzeki, potoki, głębokie studnie itp. Read more „Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu”

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy się na ogół ujemnego wpływu wibracji na wiążący beton, gdyż rytmiczne wstrząsy nie są szkodliwe. Wyjątek stanowi zastosowanie wibratorów zbrojeniowych, przekazujących drgania za pośrednictwem wkładek żelaznych na odległość 2 -; – 3 m; w takim wypadku bliskość wibrowania zmniejsza przyczepność wiążącego zarobu do prętów. b) Nawilżanie betonu W okresie ciepłym (lato, wiosna, jesień) odparowywanie wody z betonu jest bardzo szybkie i wywołuje, jak wiadomo, skurcz betonu. Aby uniknąć rys i pęknięć wywołanych skurczem a zarazem, aby zapewnić betonowi wilgotność niezbędną. ze względu na proces twardnienia, należy konstrukcję polewać wodą w ciągu najbliższych 7 dni po ułożeniu mieszanki; dla bloków betonowych o znacznej objętości okres nawilżania przedłuż a się o dalsze kilka, a nawet kilkanaście dni. Read more „Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe”