Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Read more „Dowolne usytuowanie budynków”

Zagospodarowanie dzielek nieregularnych

Zagospodarowanie dziełek nieregularnych jest trudniejsze i daje gorsze rozwiązania użytkowe. Usytuowanie na nich budynków głównych i gospodarczych, dojazdów, podwórz, ogrodów, placów gier i zabaw oraz zielem jest trudniejsze i wzajemny układ oraz forma poszczególnych elementów są często przypadkowe, wpisane w nieregularne zarysy działki. Budynki w zabudowie zwartej ustawione na ukośnej granicy będą miały również formy nieregularne (często trapezowe). W zabudowie luźnej nieregularność granic parcela jest mniej szkodliwa, gdyż przy zastosowaniu budynków prostokątnych odsuniętych od granic nieregularność działki zostanie wykorzystana dla urządzenia zieleni, co w tym wypadku może być nawet korzystne. Jeżeli na działce znajduje się kilka budynków o różnym znaczeniu, budynki główne będziemy się starali umieszczać na froncie działki (przy ulicy), a budynki gospodarcze (garaże, składy, magazyny, stajnie, obory, chlewy itp.) w głębi posesji. Read more „Zagospodarowanie dzielek nieregularnych”

Dzialka przy ulicy zakrzywionej

Na działkach narożnych lub położonych między dwiema ulicami zawsze jedną z ulic traktuje się jako ważniejszą i od niej uzależnia się położenie .budynku głównego. Możliwa jest także zabudowa obu ulic budynkami głównymi z pozostawieniem wewnątrz podwórza na ewentualne budynki gospodarcze. Działka przy ulicy zakrzywionej (na. łuku) jest trudna do zabudowy. W zabudowie zwartej budynek będzie miał kształt łuku. Read more „Dzialka przy ulicy zakrzywionej”

Wymiary bryly

Wymiary bryły (długość, szerokość i wysokość) ustalamy w sposób następujący. Wysokość budynku wynosi np. trzy kondygnacje nadziemne. Do tego należy jeszcze przewidzieć konieczność wykorzystania części suterenowej, która wynika najczęściej samoistnie Z względu na zagłębienie fundamentów i potrzebę umieszczenia części użytkowej w suterenach. Możemy wobec tego ustalić schemat przekroju. Read more „Wymiary bryly”

Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury

Przykłady różnego rozmieszczenia kubatury budynku na tej samej parceli. Skrzydła mogą być odwrócone do tyłu lub do przodu. VV systemie pawilonowym rozbija się kubaturę na osobne części łączone podcieniami lub korytarzami. System ten tworzy wewnętrzny dziedziniec otoczony budami. Asymetryczne rozwiązania brył mają zastosowanie w wielu wypadkach spowodowane warunkami terenowymi lub względami funkcjonalnymi. Read more „Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury”

Papa smolowa

Papa smołowa jest to tektura surowa nasycona smołą. Papa ta może być piaskowana obustronnie lub też nie piaskowana. Papy piaskowanej używa się jako materiału do krycia dachów, papy zaś bezpiaskowej (zwanej również czarną) jako podkładu pod podwójne krycie dachu papą. Papę sprzedaje się w rolkach po 10 m długości i 1 m szerokości. Gatunki papy smołowej określone są w normie PKN/B-27602. Read more „Papa smolowa”

W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu

W praktyce obserwuje się dwa rodzaje objawów przełomów gruntowych na dnie wykopu. W jednym z nich przepływ wody z dołu następuje na całym prawie przekroju dna wykopu i połączony jest z wypłukiwaniem drobniejszych frakcji gruntu. W takim przypadku należy się liczyć w następstwie z osiadaniem gruntu pod budowlą, przy czym osiadanie to czasem może przyjąć niebezpieczne dla budowli rozmiary. Innym rodzajem przełomu jest powstanie jakby źródła wody na dnie wykopu, a ilość wody wypływającej wzrasta z czasem. Objawy takie następują zwykle wówczas, gdy spadek hydrauliczny rzeczywisty znacznie przekracza spadek krytyczny. Read more „W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu”

Roboty odkrywkowe

Roboty odkrywkowe Robotami odkrywkowymi nazywamy zespół czynności związanych z usunięciem nadkładu, tj. warstw nieużytecznych dla celów eksploatacyjnych, Prace te musimy wykonać przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji. Czynności przy wykonywaniu robót odkrywkowych możemy podzielić na trzy etapy: a) odspojenie nadkładu, b) odtransportowanie odspojonego materiału, c) złożenie tego materiału w innym miejscu. Skały tworzące nadkład można odspajać albo ręcznie za pomocą łopat, kilofów, /klinów itp. , albo mechanicznie koparkami łyżkowymi lub wielonaczyniowymi. Read more „Roboty odkrywkowe”

WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON

Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych w niskich temperaturach jest szczególnie trudne z uwagi na procesy technologiczne zachodzące przy tworzeniu betonu i wymaga zachowania ściśle określonych warunków. Warunki prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zostały podane w następujących instrukcjach Ministerstwa Budownictwa: Instrukcja o wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych zimą oraz Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. B. WPŁYW TEMPERATURY NA ŚWIEŻY BETON Temperatura ma duży wpływ na czas twardnienia betonu. Zmienność wytrzymałości betonu przy użyciu cementu portlandzkiego zależnie od wieku (w dniach) i otaczającej temperatury charakteryzuje następujące doświadczenie: wykonano próbki w ilości kilkuset sztuk z tego samego zarobu i umieszczono w wodzie o temperaturach: 0; 6,7°; 18,3°; 51,60 oraz 100°; próbki te poddano zgniataniu po upływie 2, 3, 7 i 28 dni Wytrzymałość na ściskani e w temperaturach niskich jest bardzo mała w pierwszych dniach twardnienia, w końcowej fazie stanowi przeciętnie 75% wytrzymałości miarodajnej. Read more „WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON”

Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week

Wielkie projekty z Europy, Azji i Ameryki Południowej mogły minąć w zeszłym tygodniu.
Sprawdź nasz wybór po przerwie.
Rural Dining / Javier Rodriguez Acevedo W poszukiwaniu projektu certyfikacji, znalazła firmę rolniczą znajdującą się na północnym brzegu rzeki Lontué, która wymagała rolniczej kuchni dla pracowników, którzy pracują w sezonie od przycinania, przerzedzania i zbioru.
Mocniejszy w trzecim, między styczniem a marcem (czytaj dalej.) AD Classics: Filharmonia Berlińska / Hans Scharoun Hans Scharoun jest znanym niemieckim architektem najbardziej znanym ze swojego projektu sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej w Berlinie, Niemcy .
Ukończony w 1963 roku organiczny i futurystyczny estetyczny interpretator Scharouna na koncert był zamiennikiem poprzedniej filharmonii, która została zniszczona w czasie II wojny światowej (czytaj dalej.) Centrum Społeczności Brufe / Imago. Read more „Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week”