Trapez symetryczny

We wszystkich rozwiązaniach sytuacyjno-urbanistycznych posługujemy się formami geometrycznymi. Najczęściej używany jest prostokąt, kwadrat występuje również, ale rzadziej, jako forma zbyt sztywna i uroczysta, wymagająca specjalnych warunków. Trapez symetryczny o niewielkiej, zbieżności boków jest w rozwiązaniach sytuacyjnych stosowany z powodzeniem, daje często niespodziewany efekt (przykład: plac na Kapitolu w Rzymie). Natomiast trójkąt lub trapez zbyt zbieżny (ul. Mysia w Warszawie) dają rozwiązania niekorzystne. Read more „Trapez symetryczny”

Orientacyjne wymiary budynków

Opracowanie planu sytuacyjnego jest podstawową czynnością projektowania i powinno być dokonane bezwzględnie przed przystąpieniem do rozwiązywania rzutów budynków. Orientacyjne wymiary budynków mogą być ustalone na podstawie założeń projektowych. Liczba i szerokość traktów mogą być ustalone w przybliżeniu. Nie oznacza to, że w trakcie opracowywania projektu architektonicznego budynków postulaty planu sytuacyjnego nie mogą ulegać zmianom. Podczas projektowania plan sytuacyjny może ulegać wielokrotnym uzasadnionym zmianom. Read more „Orientacyjne wymiary budynków”

W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki

Wjazd na parcelę zabudowaną nie zawsze jest konieczny: Dojścia piesze (chodniki} powinny jednak zapewniać bezpośrednie połączenie z ulicą wszystkich wejść do budynków. Również placyki gospodarcze (śmietnik trzepak itp.) powinny mieć odpowiednie dojścia do domów – i ulicy. Jeżeli na terenie posesji są garaże, to należy zapewnić wygodny wjazd i możliwość wstawiania samochodów tyłem do garażu. Pozostałą przestrzeń pokrywa się zielenią W postaci trawników, kwiatów, krzaków, krzewów, drzew (zieleń niska i zieleń wysoka) . W rozplanowaniu ogrodów istnieją dwa kierunki: 1) ogród francuski o formach geometrycznych (gazony, kwietniki, zieleń strzyżona), 2) ogród angielski o nieregularnym układzie ścieżek i swobodnym rozmieszczeniu zieleni w krajobrazie o możliwie zachowanej naturalnej rzeźbie terenu. Read more „W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki”

Asfalty przemyslowe

Asfalty przemysłowe dzielą się na 5 typów określonych symbolami P35, P45, P60, P80 i P120. Służą One do powlekania papy, wyrobu lakierów i do izolacji budowlanych. Lepik bitumiczny (asfaltowy) jest to upłynniony w rozpuszczalniku asfalt ponaftowy z dodatkiem żywic, paku i różnego rodzaju wypełniaczy, jak wełna żużlowa, mączka mineralna itp. Pak jest to produkt odpadowy przy produkcji smoły. Lepiki są stosowane w budownictwie do klejenia papy, układania deszczułek posadzkowych itp. Read more „Asfalty przemyslowe”

Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi

Późną jesienią, kiedy panują przymrozki lub istnieje możliwość gwałtownego spadku temperatury poniżej zera, należy stosować szczególne środki ostrożności i zabezpieczać powierzchnię betonu matami słomianymi, deskami, warstwą piasku lub płytami z wełny drzewnej. W okresie przymrozków lub mrozów powinno się obniżyć wskaźnik wodo-cementowy, aby uniknąć naruszenia spoistości masy betonowej. świeży beton nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy oraz uderzenia, należy więc przestrzegać następujących zasad: nie wolno korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów w ciągu przynajmniej 36 godzin od momentu zabetonowania; przy niższych temperaturach okres ten powinien ulec zwiększeniu. Po upływie tego czasu można użytkować stropy do celów komunikacyjnych pod warunkiem ułożenia dróg z desek o grubości 36 -; – 50 mm, rozkładających skupione ciężary na dostatecznie dużą powierzchnię betonu. Użytkowane stopnie należy ró wnież przykryć deskami. Read more „Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi”

WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH

Przed rozpoczęciem rozbiórki deskowań płyt, spodów belek oraz stemplowań bada się beton przez uderzenie młotkiem lub próbuje się wbić w masę betonową gwóźdź długości 4 (100 mm). Jeżeli dźwięk betonu przy uderzeniu młotkiem jest czysty, a zabijany gwóźdź zagnie się nie krusząc powierzchni, można ocenić, że beton jest dostatecznie wytrzymały. Rozbiórkę deskowań i stemplowań należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć wypadków i uzyskać możliwie największą przydatność rozbieranego materiału. Opuszczanie cięższych części deskowań i podparć musi być powolne, nie tylko ze względu na oszczędność rozbieranego materiału, lecz również dla zapobieżenia wstrząsom mogącym zaszkodzić konstrukcji. Specjalną uwagę trzeba zwrócić na zmagazynowanie drobnych części, jak kliny, żelastwo, jarzma słupów itp. Read more „WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH”

Chlorek magnezu

Użycie soli do robót żelbetowych jest ryzykowne, gdyż znaczna hygroskopijność tej domieszki może spowodować rdzewienie wkładek, jeżeli konstrukcja jest niedostatecznie chroniona od wilgoci atmosferycznej; z tego względu nie wolno używać soli kuchennej do żelbetowych fundamentów budowlanych poniżej zwierciadła wody gruntowej. Soda przyspiesza nieznacznie wiązanie i obniża punkt zamarzania wody; zwykle dodaj e się sodę w ilości 5 -+- 8 %. Ze względu na nieznaczne działanie sody w wypadku niższych temperatur, skłonność do wykwitów i znaczne obniżenie wytrzymałości (18 -i- 22%) betonu, zastosowanie sody jest niewielkie . Chlorek magnezu przyspiesza i skraca okres wiązania oraz nieznacznie obniża temperaturę zamarzania zaczynu; chlorku magnezu używa się w proporcji 2 -+- 3% wagi cementu. Zwiększenie hygroskopijności oraz obniżenie wytrzymałości betonu zmniejsza zakres stosowania tej domieszki. Read more „Chlorek magnezu”

SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW

SKŁADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIAŁÓW Magazynowanie składników betonu w okresie zimowym powinno odpowiadać takim warunkom, aby składniki te miały w momencie użycia ich do betonu-odpowiednią ciepłotę zapewniającą prawidłowy przebieg procesów chemicznych; nie wolno używać materiałów przemarzniętych lub oblodzonych, gdyż poza obniżeniem temperatury hydratacji pojedyncze oblodzone ziarna kruszywa pozostawiają po odtajaniu próżnie wynikające z różnic objętości lodu i wody. Oblodzone wkładki zbrojeniowe obniżają lub uniemożliwiają przyczepność betonu do stali. Cement należy szczególnie w okresie zimowym przechowywać zgodnie z przepisami, aby uchronić go od wilgoci oraz bezwzględnie przestrzegać zasady zużywania cementu w kolejności dostawy na budowę. Jeżeli cement przechowuje się w suchym, lecz nie ogrzewanym pomieszczeniu pożądane jest na kilka godzin przed użyciem przewieźć go do pomieszczenia ogrzewanego. Podgrzewanie cementu jest niew skazane, gdyż może wywołać zbyt prędkie wiązanie. Read more „SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Studio Techno Box / LED Architecture

Dzięki uprzejmości LED Architecture Studio The Techno Box od LED Architecture Studio to struktura siedlisk zaprojektowana do wykonywania w sytuacjach awaryjnych.
Elementy to moduły, które można agregować w celu obsługi różnych funkcji.
Każda jednostka jest przeznaczona dla maksymalnie 5/6 osób i jest przeznaczona do obsługi tymczasowych problemów mieszkaniowych dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu po przerwie.
Skrzynka Techno została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfortowe warunki akustyczne i termiczne odpowiednie do tymczasowego budownictwa mieszkaniowego. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Studio Techno Box / LED Architecture”