Materialy do izolacji wodoszczelnej

Materiały do izolacji wodoszczelnej Materiały do izolacji wodoszczelnej dzielą się na: masy bitumiczne; papy oraz filce i tkaniny nasycane. Masy bitumiczne są to spoiwa pochodzenia organicznego o barwie ciemnobrunatnej lub czarnej, nierozpuszczalne w wodzie i przyjmujące postać ciał stałych lub gęstej płynnej masy w temperaturze poniżej + 20 C. Masy bitumiczne dzielą się na dwie grupy: asfalty i smoły. Asfalty mogą być naturalne lub sztuczne. Asfalty naturalne występują na ogół rzadko w stanie czystym. Read more „Materialy do izolacji wodoszczelnej”

Momenty gnace w przekroju scianki

Momenty gnące w przekroju ścianki oblicza się ze wzoru M = Ph a~ gdzie a – odległość pionowa między dwiema sąsiednimi rozporami. We wzorze tym uwzględniono pewien zapas, gdyż moment został obliczony jak dla belki wolnopodpartej, podczas gdy w rzeczywistości rozpory w środku głębokości wykopu powodują pracę pali jako belki zamocowanej. W szczególnych przypadkach, przy głębszych wykopach i większych profilach pali, do obliczenia statycznego ściany należy stosować wzory dla ścianek szczelnych, stosowane do obliczenia obudowy ścian dużych wykopów fundamentowych lub nadbrzeży. Opisana wyżej obudowa pionowa wykopów kanalizacyjnych z dyli lekkich typów nie stanowi właściwie ścianki szczelnej, gdyż zamki między poszczególnymi dylami nie są szczelne i nie stanowią większej przeszkody w przesączaniu się wody do wykopu. Można więc zakładać, że depresja wody gruntowej poza ścianą wykopu będzie się obniżać podobnie, jak przy obudowie poziomej, jednocześnie z zagłębieniem wykopu. Read more „Momenty gnace w przekroju scianki”

objawy stanu kurzawkowego

Roboty można wtedy wznowić pompując wodę z wykopu wolniej, w celu zmniejszenia spadku hydraulicznego. Często wskazane jest również wykonanie w tym celu dodatkowych studni poza obrębem wykopu. Zdarzają się przypadki, że w niektórych drobnoziarnistych gruntach występują typowe objawy stanu kurzawkowego mimo tego, że poziom wody gruntowej został obniżony do głębokości większej niż dno wykopu. Stan taki ponadto nie ustępuje mimo odczekania pewnego okresu czasu od chwili uzyskania depresji. Zasadniczymi objawami takiego stanu jest brak na dnie wykopu typowych dla gruntów piaszczystych miejscowych wypływów wody w postaci źródełek, natomiast cały grunt na dnie wykopu traci nośność i przybiera postać płynnej błotnistej masy. Read more „objawy stanu kurzawkowego”

Odwadnianie kamieniolomów

Odwadnianie kamieniołomów Przy odwadnianiu kamieniołomów musimy odróżnić odmienne warunki istniejące w kamieniołomach stokowych i w kamieniołomach nizinnych. Problem odwodnienia w kamieniołomach stokowych sprowadza się do założenia kanałów odwadniających otwartych o dostatecznym przekroju dla uchwycenia i przeprowadzenia wszystkiej wody na pływającej. Kanały te zakłada się od strony stokowej. Wody gruntowe sączące się do kamieniołomów odprowadzamy również rowami otwartymi. W pewnych przypadkach, zależnych od rzeźby terenu, gdy odwodnienia nie możemy przeprowadzić za pomocą rowów otwartych o naturalnym spadku, wskazane jest odwodnienie za pomocą syfonu. Read more „Odwadnianie kamieniolomów”

wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc

Gdy zmiana stanu skupienia wody zaczynowej następuje z chwilą uzyskania przez beton wytrzymałości ponad 100 kGjcm2, tzn. w okresie, w którym nowoutworzone związki chemiczne w postaci kryształków zrosły się z sąsiednimi i wystarczająco stężały, aby stawić skuteczny opór czynnikowi rozsadzającemu, zjawisko zamarzania przestaje być niebezpieczne; zmniejszona w okresie twardnienia wytrzymałość betonu stopniowo narasta po ustaniu mrozu i osiąga z czasem normalną wartość. Drugim zagadnieniem, które nas interesuje przy prowadzeniu robót zimowych, jest wpływ podgrzewania składników betonu na jego wytrzymałość. Badania wykazują, że ze wzrostem temperatury świeżego betonu maleje. wytrzymałość; przy użyciu cementu portlandzkiego przy temperaturze zarobu około 50° spadek wytrzymałości wynosi około 20 %, przy dalszym wzroście -ciepłoty betonu następuje dalsze obniżenie się wytrzymałości. Read more „wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc”

DOMIESZKI CHEMICZNE

DOMIESZKI CHEMICZNE Dla betonów wykonywanych zimą stosuje się domieszki chemiczne jako środki przeciwmrozowe, wywołujące częściowo lub całkowicie następujące zjawiska: a) obniżenie punktu zamarzania wody, b) ocieplenie zarobu przez reakcję egzotermiczną z solarni cementowymi, c) przyspieszenie okresu wiązania. Używa się następujących domieszek: sól kuchenną (chlorek sodu), soda(węglan sodu), chlorek magnezu oraz najczęściej i najskuteczniej chlorek wapnia. Sól kuchenna obniża przede wszystkim temperaturę zamarzania wody do – 60 i przyspiesza w małym stopniu wiązanie. Na ogół stosują domieszkę soli kuchennej w stosunku wagowym sól= 4 -; – 7 %. Przy silniej szych stężeniach woda roztworów występują wykwity na powierzchni konstrukcji. Read more „DOMIESZKI CHEMICZNE”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Grenelle Tower / Atelier Zündel & Cristea

Dzięki uprzejmości Atelier Zündel & Cristea Atelier Zündel & Cristea architekci udostępnili nam swoją Grenelle Tower w Paryżu we Francji, która została wyróżniona nagrodami Mipim AR FUTURE.
W czasach, gdy Paryż analizuje swoje ambicje wielkości , bogactwo różnorodności miasta przenosi się pionowo w wieże zmieniającej się gęstości.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
W kraju, w którym prędkość niekoniecznie jest warunkiem skuteczności i gdzie.
Jakości życia. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Grenelle Tower / Atelier Zündel & Cristea”

Architektura 21szego wieku : Centralne wejście do Biblioteki Głównej w Helsinkach / AND-RÉ

Dzięki uprzejmości AND-RÉ Biblioteka.
Sophia.
propozycja koncepcji Konkursu Biblioteki Centralnej w Helsinkach oznacza konsolidację tożsamości kulturowej, koncepcji demokratycznej i koncepcji humanistycznych w budynku.
Jest to jasna i prawdziwa przestrzeń, w której można spotkać ważne wizje.
Zaprojektowany przez AND-RÉ, projekt to nie tylko biblioteka, ale prawdziwa przestrzeń, mentalne miejsce, które projektuje się poza granice i granice, stając się ikonograficznym elementem społeczeństwa, jego kulturą i wizją ludzkości. Read more „Architektura 21szego wieku : Centralne wejście do Biblioteki Głównej w Helsinkach / AND-RÉ”