Materialy do izolacji wodoszczelnej

Materiały do izolacji wodoszczelnej Materiały do izolacji wodoszczelnej dzielą się na: masy bitumiczne; papy oraz filce i tkaniny nasycane. Masy bitumiczne są to spoiwa pochodzenia organicznego o barwie ciemnobrunatnej lub czarnej, nierozpuszczalne w wodzie i przyjmujące postać ciał stałych lub gęstej płynnej masy w temperaturze poniżej + 20 C. Masy bitumiczne dzielą się na dwie grupy: asfalty i smoły. Asfalty mogą być naturalne lub sztuczne. Asfalty naturalne występują na ogół rzadko w stanie czystym. Read more „Materialy do izolacji wodoszczelnej”

Momenty gnace w przekroju scianki

Momenty gnące w przekroju ścianki oblicza się ze wzoru M = Ph a~ gdzie a – odległość pionowa między dwiema sąsiednimi rozporami. We wzorze tym uwzględniono pewien zapas, gdyż moment został obliczony jak dla belki wolnopodpartej, podczas gdy w rzeczywistości rozpory w środku głębokości wykopu powodują pracę pali jako belki zamocowanej. W szczególnych przypadkach, przy głębszych wykopach i większych profilach pali, do obliczenia statycznego ściany należy stosować wzory dla ścianek szczelnych, stosowane do obliczenia obudowy ścian dużych wykopów fundamentowych lub nadbrzeży. Opisana wyżej obudowa pionowa wykopów kanalizacyjnych z dyli lekkich typów nie stanowi właściwie ścianki szczelnej, gdyż zamki między poszczególnymi dylami nie są szczelne i nie stanowią większej przeszkody w przesączaniu się wody do wykopu. Można więc zakładać, że depresja wody gruntowej poza ścianą wykopu będzie się obniżać podobnie, jak przy obudowie poziomej, jednocześnie z zagłębieniem wykopu. Read more „Momenty gnace w przekroju scianki”

objawy stanu kurzawkowego

Roboty można wtedy wznowić pompując wodę z wykopu wolniej, w celu zmniejszenia spadku hydraulicznego. Często wskazane jest również wykonanie w tym celu dodatkowych studni poza obrębem wykopu. Zdarzają się przypadki, że w niektórych drobnoziarnistych gruntach występują typowe objawy stanu kurzawkowego mimo tego, że poziom wody gruntowej został obniżony do głębokości większej niż dno wykopu. Stan taki ponadto nie ustępuje mimo odczekania pewnego okresu czasu od chwili uzyskania depresji. Zasadniczymi objawami takiego stanu jest brak na dnie wykopu typowych dla gruntów piaszczystych miejscowych wypływów wody w postaci źródełek, natomiast cały grunt na dnie wykopu traci nośność i przybiera postać płynnej błotnistej masy. Read more „objawy stanu kurzawkowego”