Materialy do izolacji wodoszczelnej

Materiały do izolacji wodoszczelnej Materiały do izolacji wodoszczelnej dzielą się na: masy bitumiczne; papy oraz filce i tkaniny nasycane. Masy bitumiczne są to spoiwa pochodzenia organicznego o barwie ciemnobrunatnej lub czarnej, nierozpuszczalne w wodzie i przyjmujące postać ciał stałych lub gęstej płynnej masy w temperaturze poniżej + 20 C. Masy bitumiczne dzielą się na dwie grupy: asfalty i smoły. Asfalty mogą być naturalne lub sztuczne. Asfalty naturalne występują na ogół rzadko w stanie czystym. Read more „Materialy do izolacji wodoszczelnej”

Smola

Smoła jest to produkt uboczny otrzymywany z węgla kamiennego, torfu i drewna w czasie suchej destylacji, tj. ogrzewania bez dostępu powietrza. Otrzymywana w ten sposób smoła surowa jest gęstą, brunatne czerwoną cieczą, która ze względu na zanieczyszczenia musi być poddana destylacji. W czasie destylacji ulatniają się woda i oleje, a pozostaje wspomniany już wyżej pak stosowany do lepików. Mieszając pak z olejem antracenowym (otrzymywanym również z surowej smoły w czasie destylacji) oraz z innymi olejami ciężkimi, otrzymujemy smołę preparowaną. Read more „Smola”

Papa smolowa

Papa smołowa jest to tektura surowa nasycona smołą. Papa ta może być piaskowana obustronnie lub też nie piaskowana. Papy piaskowanej używa się jako materiału do krycia dachów, papy zaś bezpiaskowej (zwanej również czarną) jako podkładu pod podwójne krycie dachu papą. Papę sprzedaje się w rolkach po 10 m długości i 1 m szerokości. Gatunki papy smołowej określone są w normie PKN/B-27602. Read more „Papa smolowa”

objawy stanu kurzawkowego

Roboty można wtedy wznowić pompując wodę z wykopu wolniej, w celu zmniejszenia spadku hydraulicznego. Często wskazane jest również wykonanie w tym celu dodatkowych studni poza obrębem wykopu. Zdarzają się przypadki, że w niektórych drobnoziarnistych gruntach występują typowe objawy stanu kurzawkowego mimo tego, że poziom wody gruntowej został obniżony do głębokości większej niż dno wykopu. Stan taki ponadto nie ustępuje mimo odczekania pewnego okresu czasu od chwili uzyskania depresji. Zasadniczymi objawami takiego stanu jest brak na dnie wykopu typowych dla gruntów piaszczystych miejscowych wypływów wody w postaci źródełek, natomiast cały grunt na dnie wykopu traci nośność i przybiera postać płynnej błotnistej masy. Read more „objawy stanu kurzawkowego”

Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn

Stan kurzawkowy tłumaczy się tu jednoczesnym działaniem trzech przyczyn, a mianowicie: przesyceniem gruntu wodą i utratą z tego powodu przez ziarna gruntu pozornej spójności, działaniem sił kapilarnych, wreszcie zmniejszeniem się ciężaru ziarn gruntu wskutek pojawienia się wyporu. Jeśli zaś stan kurzawkowy trafi się w gruntach drobnoziarnistych przy d = 0,01-:-0,005 mm, to kształt ziarn gruntu jest zwykle blaszkowaty, jak w gruntach ilastych. Główną przyczyną powstawania stanów kurzawkowych w takich gruntach drobnoziarnistych jest obecność w nich minerałów z grupy montmorilonitów, które mają zdolność wiązania. powierzchniowego dużych ilości wody, przekraczających nieraz wagowo ciężar szkieletu gruntowego. Aby przeciwdziałać wszystkim opisanym objawom stanów kurzawkowych oraz przełomom gruntów na dnie wykopów, należy organizować wszystkie możliwe środki do odprowadzenia nadmiernych ilości wody, będącej rzeczywistą przyczyną takich stanów. Read more „Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn”

Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem

Wykonuje się je przez nacinanie bruzdy młotkiem rozłupniakiem. Kostki nierówno odłupanie i nie odpowiadające warunkom normy poprawia się przez odbijanie nierówności młotkiem lub dłutem odbijakiem. Kostkę nieregularną zwyczajną i rzędową poprawia się również szpicakiem. Kostkę obrabia się na warsztatach kostkarskich w postaci skrzyń wypełnionych okruchami kamiennymi. Mechaniczny sposób wyrobu kostek (nieregularnych) polega na zastosowaniu maszyn – łupniarek. Read more „Kostke nieregularna zwyczajna i rzedowa poprawia sie równiez szpicakiem”

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy się na ogół ujemnego wpływu wibracji na wiążący beton, gdyż rytmiczne wstrząsy nie są szkodliwe. Wyjątek stanowi zastosowanie wibratorów zbrojeniowych, przekazujących drgania za pośrednictwem wkładek żelaznych na odległość 2 -; – 3 m; w takim wypadku bliskość wibrowania zmniejsza przyczepność wiążącego zarobu do prętów. b) Nawilżanie betonu W okresie ciepłym (lato, wiosna, jesień) odparowywanie wody z betonu jest bardzo szybkie i wywołuje, jak wiadomo, skurcz betonu. Aby uniknąć rys i pęknięć wywołanych skurczem a zarazem, aby zapewnić betonowi wilgotność niezbędną. ze względu na proces twardnienia, należy konstrukcję polewać wodą w ciągu najbliższych 7 dni po ułożeniu mieszanki; dla bloków betonowych o znacznej objętości okres nawilżania przedłuż a się o dalsze kilka, a nawet kilkanaście dni. Read more „Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe”

ROZEBRANIE DESKOWAN I STEMPLOWAN

ROZEBRANIE DESKOWAŃ I STEMPLOWAŃ Rozbiórka deskowań i usunięcie stemplowań może nastąpić po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymałości betonu. Przybliżone terminy rozdeskowania zależnie od warunków atmosferycznych są następujące: boczne deskowania belek, sklepień oraz słupów o większych wymiarach usuwa się przy średniej temperaturze ponad 100 C po 2 dniach, przy niższych temperaturach po 3 – 4 dniach. Dla cienkich filarów w sprzyjających warunkach atmosferycznych przyjmujemy zazwyczaj termin rozdeskowania 4 – 5 dni, przy temperaturze poniżej 100 C – 6 –:– 10 dni. Stropy i pojedyncze belki rozdeskowuje się normalnie po 14 dniach, przy temperaturze niższej niż 100 C termin przedłuża się do 28 – 35 dni; w stropach żebrowych można usunąć deskowanie w przeciętnych warunkach po 8 dniach . Przy rozbiórce deskowań budynku szkieletowego należy zachować następującą kolejność: najpierw słupy, następnie stropy, na końcu podciągi. Read more „ROZEBRANIE DESKOWAN I STEMPLOWAN”

Plan Szescioletni

Realizując założenia ustrojowe naród polski postawił sobie zadanie powiększenia naszego potencjału gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany rozległy i jasno sprecyzowany program gospodarczy – Plan Sześcioletni. Realizacja Planu Sześcioletniego w zakresie budownictwa opiera się na zastosowaniu nowych, dotychczas nieznanych metod pracy, uprzemysłowieniu robót (prefabrykacja), rozwoju mechanizacji oraz likwidacji sezonowości robót. Ten ostatni czynnik stanowi bardzo poważne zagadnienie, ponieważ dotyczy przeszło czteromiesięcznego okresu zimowego, który w warunkach przedwojennych był dla budownictwa stracony. Zadania Planu Sześcioletniego nie pozwalają ograniczać produkcji budowlanej do pozostałych siedmiu czy ośmiu miesięcy roku; rozwój przemysłu bowiem ściśle zazębia się z budownictwem przemysłowym, zaplanowana zaś poprawa warunków mieszkaniowych ludności wiąże się z szybką rozbudową istniejących i budową nowych miast i osiedli. Read more „Plan Szescioletni”

wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc

Gdy zmiana stanu skupienia wody zaczynowej następuje z chwilą uzyskania przez beton wytrzymałości ponad 100 kGjcm2, tzn. w okresie, w którym nowoutworzone związki chemiczne w postaci kryształków zrosły się z sąsiednimi i wystarczająco stężały, aby stawić skuteczny opór czynnikowi rozsadzającemu, zjawisko zamarzania przestaje być niebezpieczne; zmniejszona w okresie twardnienia wytrzymałość betonu stopniowo narasta po ustaniu mrozu i osiąga z czasem normalną wartość. Drugim zagadnieniem, które nas interesuje przy prowadzeniu robót zimowych, jest wpływ podgrzewania składników betonu na jego wytrzymałość. Badania wykazują, że ze wzrostem temperatury świeżego betonu maleje. wytrzymałość; przy użyciu cementu portlandzkiego przy temperaturze zarobu około 50° spadek wytrzymałości wynosi około 20 %, przy dalszym wzroście -ciepłoty betonu następuje dalsze obniżenie się wytrzymałości. Read more „wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc”