Dowolne usytuowanie budynków

Dowolne usytuowanie budynków przy kierowaniu się wyłącznie kształtem działek, położeniem ulic lub spadkiem terenu może mieć zastosowanie w miejscowościach nie posiadających przestrzennych planów zagospodarowania. Tam gdzie te plany zagospodarowania istnieją, rozmieszczenie budynków oraz sposób zabudowy są już ustalone i wystąpią przy projektowaniu jako wytyczne urbanistyczne. Często w miastach trafiają się różne działki regularne i nieregularne. Najprostszy i najbardziej wskazany kształt działki jest prostokątny o krótszym boku przylegającym do ulicy. Taki kształt działki daje możność umieszczenia wzdłuż ulicy większej liczby domów, przez co zmniejsza się koszt uzbrojenia i urządzenia ulicy (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, nawierzchnia ulicy). Read more „Dowolne usytuowanie budynków”

Zagospodarowanie dzielek nieregularnych

Zagospodarowanie dziełek nieregularnych jest trudniejsze i daje gorsze rozwiązania użytkowe. Usytuowanie na nich budynków głównych i gospodarczych, dojazdów, podwórz, ogrodów, placów gier i zabaw oraz zielem jest trudniejsze i wzajemny układ oraz forma poszczególnych elementów są często przypadkowe, wpisane w nieregularne zarysy działki. Budynki w zabudowie zwartej ustawione na ukośnej granicy będą miały również formy nieregularne (często trapezowe). W zabudowie luźnej nieregularność granic parcela jest mniej szkodliwa, gdyż przy zastosowaniu budynków prostokątnych odsuniętych od granic nieregularność działki zostanie wykorzystana dla urządzenia zieleni, co w tym wypadku może być nawet korzystne. Jeżeli na działce znajduje się kilka budynków o różnym znaczeniu, budynki główne będziemy się starali umieszczać na froncie działki (przy ulicy), a budynki gospodarcze (garaże, składy, magazyny, stajnie, obory, chlewy itp.) w głębi posesji. Read more „Zagospodarowanie dzielek nieregularnych”

Dzialka przy ulicy zakrzywionej

Na działkach narożnych lub położonych między dwiema ulicami zawsze jedną z ulic traktuje się jako ważniejszą i od niej uzależnia się położenie .budynku głównego. Możliwa jest także zabudowa obu ulic budynkami głównymi z pozostawieniem wewnątrz podwórza na ewentualne budynki gospodarcze. Działka przy ulicy zakrzywionej (na. łuku) jest trudna do zabudowy. W zabudowie zwartej budynek będzie miał kształt łuku. Read more „Dzialka przy ulicy zakrzywionej”

Wymiary bryly

Wymiary bryły (długość, szerokość i wysokość) ustalamy w sposób następujący. Wysokość budynku wynosi np. trzy kondygnacje nadziemne. Do tego należy jeszcze przewidzieć konieczność wykorzystania części suterenowej, która wynika najczęściej samoistnie Z względu na zagłębienie fundamentów i potrzebę umieszczenia części użytkowej w suterenach. Możemy wobec tego ustalić schemat przekroju. Read more „Wymiary bryly”

Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury

Przykłady różnego rozmieszczenia kubatury budynku na tej samej parceli. Skrzydła mogą być odwrócone do tyłu lub do przodu. VV systemie pawilonowym rozbija się kubaturę na osobne części łączone podcieniami lub korytarzami. System ten tworzy wewnętrzny dziedziniec otoczony budami. Asymetryczne rozwiązania brył mają zastosowanie w wielu wypadkach spowodowane warunkami terenowymi lub względami funkcjonalnymi. Read more „Przyklady róznego rozmieszczenia kubatury”

Filtracja wody gruntowej

Szczególnie często występują takie warunki przy wykopach wykonywanych przy użyciu ścianek szczelnych wbijanych pionowo, co występuje często np. przy szczelnej obudowie ścian wykopu dla robót fundamentowych. W obudowie ścian wykopu z bali czy dyli poziomych, prowadzonych jednocześnie ze stopniowym obniżaniem poziomu wody. Filtracja wody gruntowej w miarę głębienia wykopu, warunki opisane wyżej występują stosunkowo rzadko i to tylko w najniższych częściach wykopu, przy jego dnie. Wielkość działającego pionowo do góry ciśnienia spływowego wyznaczyć można, korzystając ze wzoru Darcu. Read more „Filtracja wody gruntowej”

Uplynnienie gruntu

Upłynnienie gruntu, występujące czasem nawet w postaci przełomu gruntu, powstaje stosunkowo często na dnie wykopów, jeśli nie są zachowane warunki prawidłowego obniżania poziomu wody gruntowej. Grunt nabiera cech kurzawki, następuje znaczne rozluźnienie jego struktury i czasowa pozorna utrata nośności. Przedmioty znajdujące się w takich warunkach na dnie wykopu zagłębiają się w grunt nie natrafiając na opór; dotyczy to zarówno narzędzi pracy, jak i części wznoszonej budowli (płyty podłoża kanału, rury itp. ). Nogi robotników znajdujących się na dnie wykopu zagłębiają się w grunt tak, że nie można nieraz utrzymać równowagi. Read more „Uplynnienie gruntu”

róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu

Po podstawieniu do. tego wzoru średnich rzeczywistych wartości Ys = 2650 kG/m3 i YIV = 1000 kG/mJ, otrzymamy: przy n = 0,5 – J kr = 0,825, przy n = 0,4 – J kr = 0,990, przy n = 0,3 – J kr = 1,150. Jak widać z powyższego zestawienia, im grunt jest mniej porowaty, tzn. im mniejsza jest objętość porów, tym większy jest krytyczny spadek hydrauliczny. Przy obliczeniach praktycznych wyznaczamy spadek J, dzieląc całkowitą różnicę ciśnień hydrostatycznych na zewnątrz i wewnątrz wykopu przez długość drogi przepływu, otrzymaną wielkość J porównujemy z wielkością J kr dla danego gruntu. Read more „róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu”

Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu

Z uwagi na pochodzenie możemy podzielić wody gromadzące się w kamieniołomach na: a) powierzchniowe b) opadowe, c) zaskórne i gruntowe. Ilość wód powierzchniowych napływających do kamieniołomu jest wprost proporcjonalna do opadów rocznych w danej okolicy, a odwrotnie proporcjonalna do staranności wykonania rowów zboczowych, Ilość wód opadowych jest wprost proporcjonalna do powierzchni kamieniołomu i do ilości opadów rocznych. Najważniejszym źródłem wód w kamieniołomach są wody gruntowe i zaskórne. Ilość ich zależy od stopnia spękania i porowatości skał i może zwiększyć się w miarę pogłębiania kamieniołomu. Pewien wpływ na jej ilość mogą mieć również przepływające w pobliżu rzeki, potoki, głębokie studnie itp. Read more „Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu”