Asfalty sztuczne

Asfalty sztuczne, stosowane najczęściej, stanowią odpadowy produkt przy przeróbce ropy naftowej na benzynę i oleje. Cechami charakterystycznymi asfaltów, według których rozróżnia się ich jakość, są: topliwość i mięknienie w różnych temperaturach, zdolność lepiąca i wiążąca oraz twardość i różna tempera- tura łamliwości. Zależnie od przeznaczenia asfalty muszą wykazywać różne wartości wymienionych wyżej cech. Np. asfalty stosowane do izolacji przeciwwilgociowych i : przeciwwodnych mają temperaturę mięknienia 40-. Read more „Asfalty sztuczne”

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej

Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupełny brak spójności międzycząsteczkowej; jest to typowa kurzawka. Praca w takim gruncie jest bardzo utrudniona, gdyż opisany stan trwa nieraz długo po obniżeniu poziomu wody. Czasem pojawiają się tu jeszcze dodatkowe objawy tiksotropii, tzn. taki stan gruntu pojawia się w gruncie pozornie osuszonym i nośnym pod wpływem jakichkolwiek zewnętrznych działań dynamicznych (uderzeń, wstrząsów, wibracji itp. ). Read more „Charakterystyczny dla tych gruntów jest zupelny brak spójnosci miedzyczasteczkowej”

Pompowanie depresyjne

Pompowanie depresyjne powinno wyprzedzać właściwe roboty ziemne i to tym dłużej, im drobniejsze jest uziarnienie gruntu. W harmonogramie robót należy przewidzieć odpowiednio długi okres czasu i nie należy nigdy forsować robót ziemnych przed ukończeniem procesu odwodnienia gruntu kurzawkowego. Jeśli nie pomaga wyżej opisana metoda do uzyskania depresji i czas odwodnienia gruntu zbytnio się przedłuża, to można jeszcze dodatkowo stosować filtry igłowe w warstwie gruntu na dnie wykopu. Przy takich filtrach można czasem nawet obyć się bez stosowania podciśnienia, choć to przyspiesza proces osuszania robót. W gruntach kurzawkowych o drobnych cząstkach iłowych pomaga często zagęszczenie gruntu na dnie wykopu przez ułożenie dobrze ubitej warstwy tłucznia kamiennego, zmieszanego ze żwirem. Read more „Pompowanie depresyjne”

Odwadnianie kamieniolomów

Odwadnianie kamieniołomów Przy odwadnianiu kamieniołomów musimy odróżnić odmienne warunki istniejące w kamieniołomach stokowych i w kamieniołomach nizinnych. Problem odwodnienia w kamieniołomach stokowych sprowadza się do założenia kanałów odwadniających otwartych o dostatecznym przekroju dla uchwycenia i przeprowadzenia wszystkiej wody na pływającej. Kanały te zakłada się od strony stokowej. Wody gruntowe sączące się do kamieniołomów odprowadzamy również rowami otwartymi. W pewnych przypadkach, zależnych od rzeźby terenu, gdy odwodnienia nie możemy przeprowadzić za pomocą rowów otwartych o naturalnym spadku, wskazane jest odwodnienie za pomocą syfonu. Read more „Odwadnianie kamieniolomów”

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe

Przy betonach wibrowanych nie obawiamy się na ogół ujemnego wpływu wibracji na wiążący beton, gdyż rytmiczne wstrząsy nie są szkodliwe. Wyjątek stanowi zastosowanie wibratorów zbrojeniowych, przekazujących drgania za pośrednictwem wkładek żelaznych na odległość 2 -; – 3 m; w takim wypadku bliskość wibrowania zmniejsza przyczepność wiążącego zarobu do prętów. b) Nawilżanie betonu W okresie ciepłym (lato, wiosna, jesień) odparowywanie wody z betonu jest bardzo szybkie i wywołuje, jak wiadomo, skurcz betonu. Aby uniknąć rys i pęknięć wywołanych skurczem a zarazem, aby zapewnić betonowi wilgotność niezbędną. ze względu na proces twardnienia, należy konstrukcję polewać wodą w ciągu najbliższych 7 dni po ułożeniu mieszanki; dla bloków betonowych o znacznej objętości okres nawilżania przedłuż a się o dalsze kilka, a nawet kilkanaście dni. Read more „Przy betonach wibrowanych nie obawiamy sie na ogól ujemnego wplywu wibracji na wiazacy beton, gdyz rytmiczne wstrzasy nie sa szkodliwe”

ROZEBRANIE DESKOWAN I STEMPLOWAN

ROZEBRANIE DESKOWAŃ I STEMPLOWAŃ Rozbiórka deskowań i usunięcie stemplowań może nastąpić po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymałości betonu. Przybliżone terminy rozdeskowania zależnie od warunków atmosferycznych są następujące: boczne deskowania belek, sklepień oraz słupów o większych wymiarach usuwa się przy średniej temperaturze ponad 100 C po 2 dniach, przy niższych temperaturach po 3 – 4 dniach. Dla cienkich filarów w sprzyjających warunkach atmosferycznych przyjmujemy zazwyczaj termin rozdeskowania 4 – 5 dni, przy temperaturze poniżej 100 C – 6 –:– 10 dni. Stropy i pojedyncze belki rozdeskowuje się normalnie po 14 dniach, przy temperaturze niższej niż 100 C termin przedłuża się do 28 – 35 dni; w stropach żebrowych można usunąć deskowanie w przeciętnych warunkach po 8 dniach . Przy rozbiórce deskowań budynku szkieletowego należy zachować następującą kolejność: najpierw słupy, następnie stropy, na końcu podciągi. Read more „ROZEBRANIE DESKOWAN I STEMPLOWAN”

WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH

Przed rozpoczęciem rozbiórki deskowań płyt, spodów belek oraz stemplowań bada się beton przez uderzenie młotkiem lub próbuje się wbić w masę betonową gwóźdź długości 4 (100 mm). Jeżeli dźwięk betonu przy uderzeniu młotkiem jest czysty, a zabijany gwóźdź zagnie się nie krusząc powierzchni, można ocenić, że beton jest dostatecznie wytrzymały. Rozbiórkę deskowań i stemplowań należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć wypadków i uzyskać możliwie największą przydatność rozbieranego materiału. Opuszczanie cięższych części deskowań i podparć musi być powolne, nie tylko ze względu na oszczędność rozbieranego materiału, lecz również dla zapobieżenia wstrząsom mogącym zaszkodzić konstrukcji. Specjalną uwagę trzeba zwrócić na zmagazynowanie drobnych części, jak kliny, żelastwo, jarzma słupów itp. Read more „WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH A. ZNACZENIE ROBÓT ZIMOWYCH”

Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objetosci, cement i kruszywo moga równie scisle, jak przed zamarznieciem

Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objętości, cement i kruszywo mogą równie ściśle, jak przed zamarznięciem, lub nieco mniej ściśle ułożyć się w deskowaniu, może więc nastąpić pewien ubytek Wytrzymałości spowodowany zmniejszeniem się szczelności betonu; po upływie czasu, po którym zaczyna się wiązanie, zależnie od temperatury występują normalne procesy chemiczne. Ponieważ, jak widzimy, ochłodzenie betonu do punktu zamarzania przed początkiem wiązania albo nie oddziałuje ujemnie na beton, albo zmniejsza w małym tylko stopniu jego wytrzymałość, w Związku Radzieckim ze względu na ostry klimat stosuje się podczas zimy metodę zamrażania. W naszym klimacie wobec częstych odwilży stosowanie tej metody do robót betonowych jest dość ryzykowne i nie zalecane przez instrukcje Ministerstwa Budownictwa. Jeżeli zamarznięcie wody nastąpi w trakcie trwania procesów chemicznych, powiększający swą objętość lód niszczy świeżo utworzone kry ształki nowych związków chemicznych, które nie ulegają już regeneracji po nadejściu odwilży. W tym wypadku zależnie od nasilenia i długotrwałości mrozu oraz od zaawansowania procesu wiązania cały zarób lub jego część ulegnie zniszczeniu i taki beton przestaje być materiałem konstrukcyjnym. Read more „Po odtajaniu woda wraca do poprzedniej objetosci, cement i kruszywo moga równie scisle, jak przed zamarznieciem”

Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza

Przyrosty wytrzymałości orientacyjnie wynoszą: po 1 dniu . 100 -120% po 3 dniach 30 -50% po 7 dniach 20 – 40% po 28 dniach 0- 10% Wpływ chlorku wapnia, na skurcz betonu jest znaczny podczas pierwszych 7 – 8 dni twardnienia, gdyż betony zawierające 2% chlorku wapnia mają o około 50% większy skurcz od betonów bez domieszek; po 28-dniowym twardnieniu różnica ta maleje do zera, przy czym niektóre badania wykazały nawet zmniejszenie się kurczliwości z wiekiem betonu (po 200-300 dniach twardnienia). Przy powiększaniu dodatku ponad 2% następuje znaczny przyrost skurczu w pierwszym tygodniu twardnienia (przy domieszce 4% – przyrost ok. 120%, przy dodatku 6 % – przyrost ok. 300 % ), przy dalszym twardnieniu przyrost skurczu maleje. Read more „Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza”

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT Dawkowanie betonu w warunkach zimowych powinno być skorygowane i dostosowane do odmiennych procesów technologicznych. Ponieważ czynnikiem powodującym zamarzanie betonu jest woda, należy ograniczyć jej ilość przy wykonywaniu robót zimowych. Drugim istotnym warunkiem jest możliwie największa szczelność betonu. Może się bowiem zdarzyć, że nastąpi zamarznięcie betonu w późniejszym okresie hydratacji, lecz zanim beton uzyska odpowiednią wytrzymałość (ponad 100 kGJcm2); przy odpowiedniej szczelności opór przeciwdziałający wewnętrznym siłom rozsadzającym- łatwiej zachowa potrzebną spoistość betonu. Na szczelność betonu wpływa dodatnio nadmiar cementu z tego względu dodajemy więcej cementu, niż to wynika z dawkowania w normalnych warunkach wykonania. Read more „ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT”