Smola

Smoła jest to produkt uboczny otrzymywany z węgla kamiennego, torfu i drewna w czasie suchej destylacji, tj. ogrzewania bez dostępu powietrza. Otrzymywana w ten sposób smoła surowa jest gęstą, brunatne czerwoną cieczą, która ze względu na zanieczyszczenia musi być poddana destylacji. W czasie destylacji ulatniają się woda i oleje, a pozostaje wspomniany już wyżej pak stosowany do lepików. Mieszając pak z olejem antracenowym (otrzymywanym również z surowej smoły w czasie destylacji) oraz z innymi olejami ciężkimi, otrzymujemy smołę preparowaną. Read more „Smola”

Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty

Smoły są gorszym surowcem do produkcji materiałów izolacyjnych niż asfalty, ponieważ z biegiem czasu starzeją się, tzn. tracą swoją elastyczność i kruszeją. Używa się ich do celów izolacyjnych (smarowanie powierzchni fundamentów), do nasycania i powlekania pap dachowych oraz jako lepiku do klejenia papy smołowej. Papa jest to tektura nasycona odpowiednio preparowaną smołą lub asfaltem. Do produkcji papy stosowana jest tektura surowa zawierająca co najmniej 5% czystej wełny, oraz tektura filcowa o zawartości co najmniej 15% wełny. Read more „Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty”

Papa asfaltowa powlekana

Papa asfaltowa powlekana tym różni się od niepowlekanej, że po nasyceniu tektury filcowej masą asfaltową i po jej zastygnięciu powleka się ją obustronnie trudniej topliwą masą asfaltową. Papę asfaltową powlekaną posypuje się na powierzchni talkiem w celu zabezpieczenia jej przed sklejeniem się w rolkach Produkuje się, podobnie jak w wypadku papy smołowej, trzy gatunki papy asfaltowej, oznaczając je numerami 80, 100 i 150 . Do przyklejania papy do podłoża i łączenia ze sobą kilku warstw papy stosuj e się lepiki. Obok lepiku bitumicznego, o którym była już mowa wyżej, do przyklejania papy smołowej stosuje się lepik smołowy. W skład lepiku wchodzi smoła preparowana i pak. Read more „Papa asfaltowa powlekana”

Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn

Stan kurzawkowy tłumaczy się tu jednoczesnym działaniem trzech przyczyn, a mianowicie: przesyceniem gruntu wodą i utratą z tego powodu przez ziarna gruntu pozornej spójności, działaniem sił kapilarnych, wreszcie zmniejszeniem się ciężaru ziarn gruntu wskutek pojawienia się wyporu. Jeśli zaś stan kurzawkowy trafi się w gruntach drobnoziarnistych przy d = 0,01-:-0,005 mm, to kształt ziarn gruntu jest zwykle blaszkowaty, jak w gruntach ilastych. Główną przyczyną powstawania stanów kurzawkowych w takich gruntach drobnoziarnistych jest obecność w nich minerałów z grupy montmorilonitów, które mają zdolność wiązania. powierzchniowego dużych ilości wody, przekraczających nieraz wagowo ciężar szkieletu gruntowego. Aby przeciwdziałać wszystkim opisanym objawom stanów kurzawkowych oraz przełomom gruntów na dnie wykopów, należy organizować wszystkie możliwe środki do odprowadzenia nadmiernych ilości wody, będącej rzeczywistą przyczyną takich stanów. Read more „Stan kurzawkowy tlumaczy sie tu jednoczesnym dzialaniem trzech przyczyn”

Drenaz dna wykopu

Drenaż dna wykopu Po dojściu do potrzebnej głębokości wykopu oraz po opanowaniu głównych trudności z objawami kurzawkowymi, czy też przełomami gruntu należy przystąpić do wykonania odwodnienia dna wykopu w sposób stały, tak aby można było przystąpić bez przeszkód do dalszych robót konstrukcyjnych. Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obu stron od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych, zazwyczaj umieszczonych poza obrębem właściwej budowli. Studzienki te oraz sposób ich rozmieszczenia i wykonania były opisane w rozdz. 6. Read more „Drenaz dna wykopu”

Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach

Następnie przystępujemy do ustawiania pomp w kamieniołomach. W zależności od ilości wody, którą będziemy musieli wypompować (ilość ta jest obliczona w dokumentacji geologicznej złoża) przyjmujemy odpowiednie wydajności pomp. Pompy ustawiamy zawsze w dole kamieniołomu, w miejscu dogodnym do wykonania wdzierki spągowej, tzn. zrywu, w celu otrzymania najniższego punktu w kamieniołomie, do którego będzie spływała woda z całej powierzchni kamieniołomu. Miejsce ustawienia pomp musi być tak dobrane, aby poruszające je silniki były jak najmniej narażone na wstrząsy powstające w czasie urabiania skały materiałami wybuchowymi. Read more „Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach”

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych Elementy kamienne drogowe, jak np. krawężniki, są uzyskiwane z odpowiednich bloków lub brył przez obróbkę ręczną, według wymiarów i wykończenia zgodnego z przepisami obowiązujących norm. Surowcem do wyrobu kostki drogowej jest formak o wymiarach dostosowanych do rodzaju i wymiaru. Do wyrobu np. kostki 9 –:- 11 cm formak ma wymiary 40 X 20 X 10 cm. Read more „Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych”

Plan Szescioletni

Realizując założenia ustrojowe naród polski postawił sobie zadanie powiększenia naszego potencjału gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany rozległy i jasno sprecyzowany program gospodarczy – Plan Sześcioletni. Realizacja Planu Sześcioletniego w zakresie budownictwa opiera się na zastosowaniu nowych, dotychczas nieznanych metod pracy, uprzemysłowieniu robót (prefabrykacja), rozwoju mechanizacji oraz likwidacji sezonowości robót. Ten ostatni czynnik stanowi bardzo poważne zagadnienie, ponieważ dotyczy przeszło czteromiesięcznego okresu zimowego, który w warunkach przedwojennych był dla budownictwa stracony. Zadania Planu Sześcioletniego nie pozwalają ograniczać produkcji budowlanej do pozostałych siedmiu czy ośmiu miesięcy roku; rozwój przemysłu bowiem ściśle zazębia się z budownictwem przemysłowym, zaplanowana zaś poprawa warunków mieszkaniowych ludności wiąże się z szybką rozbudową istniejących i budową nowych miast i osiedli. Read more „Plan Szescioletni”

Nowoczesna architektura : 2011 Nagroda w konkursie Burnham: McCormick Place REDUX

Chicago Architectural Club ma przyjemność ogłosić konkurs na nagrodę Burnham w 2011 roku.
Tegoroczny konkurs jest współfinansowany przez Amerykański Instytut Architektów Chicago i Zabytki Illinois.
Konkurs ma na celu zbadanie kontrowersyjnej spuścizny i wątpliwej przyszłości McCormick Place East Building, modernistycznej sali kongresowej z 1971 roku, zaprojektowanej przez Gene a Summersa z CF Murphy Associates, która znajduje się na jeziorze w Burnham Park.
Rejestracja na Konkurs Nagród Burnham w 2011 roku jest otwarta od lutego 2011 roku.
Zgłoszenia są płatne 4 kwietnia 2011 roku. Read more „Nowoczesna architektura : 2011 Nagroda w konkursie Burnham: McCormick Place REDUX”

Budownictwo wczoraj i dzis : Architektura Plinthos / mab

Dzięki uprzejmości Christos Drazos greccy architekci, architektura mab, udostępnili nam swój interaktywny, multisensoryczny pawilon, Plinthos.
Dodatkowe zdjęcia, wiele filmów i opis tego wizualnie uderzającego projektu po przerwie.
koncepcja: Dzięki uprzejmości Christos Drazos Clay Cegła była jednym z najczęściej używanych materiałów budowlanych, który istnieje od tysięcy lat.
Zawsze był symbolem solidności i niezawodności, w skali ludzkiej, aw wielu przypadkach był również ceniony za zmysłowe właściwości.
Z pawilonem cokołowym chcemy zbadać te same cechy i dodać kolejną jakość. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Architektura Plinthos / mab”