Uplynnienie gruntu

Upłynnienie gruntu, występujące czasem nawet w postaci przełomu gruntu, powstaje stosunkowo często na dnie wykopów, jeśli nie są zachowane warunki prawidłowego obniżania poziomu wody gruntowej. Grunt nabiera cech kurzawki, następuje znaczne rozluźnienie jego struktury i czasowa pozorna utrata nośności. Przedmioty znajdujące się w takich warunkach na dnie wykopu zagłębiają się w grunt nie natrafiając na opór; dotyczy to zarówno narzędzi pracy, jak i części wznoszonej budowli (płyty podłoża kanału, rury itp. ). Nogi robotników znajdujących się na dnie wykopu zagłębiają się w grunt tak, że nie można nieraz utrzymać równowagi. Read more „Uplynnienie gruntu”

Momenty gnace w przekroju scianki

Momenty gnące w przekroju ścianki oblicza się ze wzoru M = Ph a~ gdzie a – odległość pionowa między dwiema sąsiednimi rozporami. We wzorze tym uwzględniono pewien zapas, gdyż moment został obliczony jak dla belki wolnopodpartej, podczas gdy w rzeczywistości rozpory w środku głębokości wykopu powodują pracę pali jako belki zamocowanej. W szczególnych przypadkach, przy głębszych wykopach i większych profilach pali, do obliczenia statycznego ściany należy stosować wzory dla ścianek szczelnych, stosowane do obliczenia obudowy ścian dużych wykopów fundamentowych lub nadbrzeży. Opisana wyżej obudowa pionowa wykopów kanalizacyjnych z dyli lekkich typów nie stanowi właściwie ścianki szczelnej, gdyż zamki między poszczególnymi dylami nie są szczelne i nie stanowią większej przeszkody w przesączaniu się wody do wykopu. Można więc zakładać, że depresja wody gruntowej poza ścianą wykopu będzie się obniżać podobnie, jak przy obudowie poziomej, jednocześnie z zagłębieniem wykopu. Read more „Momenty gnace w przekroju scianki”

Strata cisnienia wody

Na dnie wykopu kierunek ruchu strugi jest pion upłynniania się gruntu na dnie wykopu nowy i taki sam jest kierunek działania ciśnienia spływowego. Aby sprawdzić, czy istniejące w wykopie warunki mogą być przyczyną przełomu gruntu, można korzystać z wyników badania Terzaghiego , a mianowicie: naczynie napełnione jest piaskiem i znajduje się pod wpływem wody przepływającej w kierunku od dołu do góry. Rozpatruje się wpływ przepływu wody na równowagę warstwy gruntu o grubości LI s. Strata ciśnienia wody przy przepływie przez tę warstwę wynosi LI h. Powierzchnia przekroju poziomego naczynia równa się F. Read more „Strata cisnienia wody”

objawy stanu kurzawkowego

Roboty można wtedy wznowić pompując wodę z wykopu wolniej, w celu zmniejszenia spadku hydraulicznego. Często wskazane jest również wykonanie w tym celu dodatkowych studni poza obrębem wykopu. Zdarzają się przypadki, że w niektórych drobnoziarnistych gruntach występują typowe objawy stanu kurzawkowego mimo tego, że poziom wody gruntowej został obniżony do głębokości większej niż dno wykopu. Stan taki ponadto nie ustępuje mimo odczekania pewnego okresu czasu od chwili uzyskania depresji. Zasadniczymi objawami takiego stanu jest brak na dnie wykopu typowych dla gruntów piaszczystych miejscowych wypływów wody w postaci źródełek, natomiast cały grunt na dnie wykopu traci nośność i przybiera postać płynnej błotnistej masy. Read more „objawy stanu kurzawkowego”

Studzienke zbiorcza zaleca sie umiescic poza obrebem budowli

Przy omawianiu przyczyn powstawania stanów kurzawkowych gruntu na dnie wykopu wskazano, że najbardziej narażone pod tym względem są miejsca na dnie wykopu położone blisko jego ścian, a to dlatego, że spadek hydrauliczny, właśnie tu osiąga wielkość zbliżoną do spadku krytycznego. Dlatego też nawet w wykopach o nieznacznej szerokości zaleca się układanie dwóch ciągów sączków. Na warstwę odwadniającą należy położyć warstwę piasku o grubości 1,5–:–2 cm i dopiero na tej warstwie wykonuje się fundament budowli. Przy wykopach o większej szerokości (np. od 3 m) należy wykonać odwodnienie na całej szerokości dna wykopu, z tym, że najważniejsza rolę w tym odwodnieniu odgrywa pierścieniowy rząd sączków ułożony w niewielkiej odległości od ściany wykopu. Read more „Studzienke zbiorcza zaleca sie umiescic poza obrebem budowli”

Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach

Następnie przystępujemy do ustawiania pomp w kamieniołomach. W zależności od ilości wody, którą będziemy musieli wypompować (ilość ta jest obliczona w dokumentacji geologicznej złoża) przyjmujemy odpowiednie wydajności pomp. Pompy ustawiamy zawsze w dole kamieniołomu, w miejscu dogodnym do wykonania wdzierki spągowej, tzn. zrywu, w celu otrzymania najniższego punktu w kamieniołomie, do którego będzie spływała woda z całej powierzchni kamieniołomu. Miejsce ustawienia pomp musi być tak dobrane, aby poruszające je silniki były jak najmniej narażone na wstrząsy powstające w czasie urabiania skały materiałami wybuchowymi. Read more „Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach”

Plan Szescioletni

Realizując założenia ustrojowe naród polski postawił sobie zadanie powiększenia naszego potencjału gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu został opracowany rozległy i jasno sprecyzowany program gospodarczy – Plan Sześcioletni. Realizacja Planu Sześcioletniego w zakresie budownictwa opiera się na zastosowaniu nowych, dotychczas nieznanych metod pracy, uprzemysłowieniu robót (prefabrykacja), rozwoju mechanizacji oraz likwidacji sezonowości robót. Ten ostatni czynnik stanowi bardzo poważne zagadnienie, ponieważ dotyczy przeszło czteromiesięcznego okresu zimowego, który w warunkach przedwojennych był dla budownictwa stracony. Zadania Planu Sześcioletniego nie pozwalają ograniczać produkcji budowlanej do pozostałych siedmiu czy ośmiu miesięcy roku; rozwój przemysłu bowiem ściśle zazębia się z budownictwem przemysłowym, zaplanowana zaś poprawa warunków mieszkaniowych ludności wiąże się z szybką rozbudową istniejących i budową nowych miast i osiedli. Read more „Plan Szescioletni”

wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc

Gdy zmiana stanu skupienia wody zaczynowej następuje z chwilą uzyskania przez beton wytrzymałości ponad 100 kGjcm2, tzn. w okresie, w którym nowoutworzone związki chemiczne w postaci kryształków zrosły się z sąsiednimi i wystarczająco stężały, aby stawić skuteczny opór czynnikowi rozsadzającemu, zjawisko zamarzania przestaje być niebezpieczne; zmniejszona w okresie twardnienia wytrzymałość betonu stopniowo narasta po ustaniu mrozu i osiąga z czasem normalną wartość. Drugim zagadnieniem, które nas interesuje przy prowadzeniu robót zimowych, jest wpływ podgrzewania składników betonu na jego wytrzymałość. Badania wykazują, że ze wzrostem temperatury świeżego betonu maleje. wytrzymałość; przy użyciu cementu portlandzkiego przy temperaturze zarobu około 50° spadek wytrzymałości wynosi około 20 %, przy dalszym wzroście -ciepłoty betonu następuje dalsze obniżenie się wytrzymałości. Read more „wplyw podgrzewania skladników betonu na jego wytrzymalosc”