Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty

Smoły są gorszym surowcem do produkcji materiałów izolacyjnych niż asfalty, ponieważ z biegiem czasu starzeją się, tzn. tracą swoją elastyczność i kruszeją. Używa się ich do celów izolacyjnych (smarowanie powierzchni fundamentów), do nasycania i powlekania pap dachowych oraz jako lepiku do klejenia papy smołowej. Papa jest to tektura nasycona odpowiednio preparowaną smołą lub asfaltem. Do produkcji papy stosowana jest tektura surowa zawierająca co najmniej 5% czystej wełny, oraz tektura filcowa o zawartości co najmniej 15% wełny. Read more „Smoly sa gorszym surowcem do produkcji materialów izolacyjnych niz asfalty”

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej mogą być stosowane wyłącznie profile stalowe, np. opisane uprzednio dyle Hoescha, Union, Pa tria lub podobne. Wybór profilu dyli zależy od głębokości wykopu. Im większa jest ta głębokość, tym większa powinna być sztywność dyli. Ścianki wbija się za pomocą lekkich kafarów mechanicznych z użyciem nakładek na końce dyli (czapek). Read more „Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe”

Drenaz dna wykopu

Drenaż dna wykopu Po dojściu do potrzebnej głębokości wykopu oraz po opanowaniu głównych trudności z objawami kurzawkowymi, czy też przełomami gruntu należy przystąpić do wykonania odwodnienia dna wykopu w sposób stały, tak aby można było przystąpić bez przeszkód do dalszych robót konstrukcyjnych. Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obu stron od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych, zazwyczaj umieszczonych poza obrębem właściwej budowli. Studzienki te oraz sposób ich rozmieszczenia i wykonania były opisane w rozdz. 6. Read more „Drenaz dna wykopu”

Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane sa najczesciej scianki szczelne

Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane są najczęściej ścianki szczelne. Rys. 7-38. Deskowanie wykopu dla komory połączeniowej dwóch kanałów mają większości tych wad, które uniemożliwiają ich stosowanie przy budowie kanałów w ulicach miejskich. Przede wszystkim nie ma tu zwykle trudności z wbijaniem ścianek w ciasnych ulicach miejskich przy znacznej ilości urządzeń podziemnych, ponieważ większe obiekty buduje się zwykle na specjalnie przygotowanym terenie. Read more „Przy wykopach szerokich o obudowie pionowej stosowane sa najczesciej scianki szczelne”

Miejsce zwalowania skaly plonnej

Miejsce zwałowania skały płonnej należy talk zlokalizować aby znajdowało się ono najbliżej miejsca wydobycia, jednak w takiej odległości, żeby nie przeszkadzało w dalszej rozbudowie kamieniołomu. Przy robotach odkrywkowych należy zwrócić specjalną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Wysokość ściany zbieranego nadkładu nie powinna przekraczać trzech metrów. Jeżeli mamy do czynienia z nadkładem o grubości powyżej 3 metrów, to prace należy prowadzić tarasami, a nachylenie skarp powinno odpowiadać kątowi zsypu materiału tworzącego skarpę. Szerokość skarpy powinna zabezpieczyć : swobodne umieszczenie ewentualnych urządzeń, za pomocą których przeprowadzać ,będziemy odspajanie skał tworzących na przykład , oraz zapobiec spadaniu poszczególnych kamieni i odłamków skalnych do kamieniołomu lub z wyżej położonych ścian na tarasy niższe. Read more „Miejsce zwalowania skaly plonnej”

Odwadnianie kamieniolomów

Odwadnianie kamieniołomów Przy odwadnianiu kamieniołomów musimy odróżnić odmienne warunki istniejące w kamieniołomach stokowych i w kamieniołomach nizinnych. Problem odwodnienia w kamieniołomach stokowych sprowadza się do założenia kanałów odwadniających otwartych o dostatecznym przekroju dla uchwycenia i przeprowadzenia wszystkiej wody na pływającej. Kanały te zakłada się od strony stokowej. Wody gruntowe sączące się do kamieniołomów odprowadzamy również rowami otwartymi. W pewnych przypadkach, zależnych od rzeźby terenu, gdy odwodnienia nie możemy przeprowadzić za pomocą rowów otwartych o naturalnym spadku, wskazane jest odwodnienie za pomocą syfonu. Read more „Odwadnianie kamieniolomów”

W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach

W temperaturach wyższych od normalnej następuje znaczny przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach, malejący prawie do zera po 28 dniach twardnienia. Inaczej przebiega zmienność wytrzymałości zależnie od temperatury otoczenia dla betonów glinowych. Przy wzroście temperatury następuje spadek wytrzymałości, w temperaturze 350 o ok. 11 %, w temperaturze 450 o ok. 45%; betony glinowe źle przenoszą wyższe temperatury. Read more „W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach”

Poczatek wiazania przy dodaniu chlorku wapnia nastepuje predzej niz przy czystym zaczynie cementowym

Początek wiązania przy dodaniu chlorku wapnia następuje prędzej niż przy czystym zaczynie cementowym. Okres czasu między początkiem wiązania a zarobieniem zaczynu skraca się ze zwiększeniem ilości domieszki. Na wiązania wpływają różne czynniki: jak marka cementu, wskaźnik cementowo-wodny, temperatura zewnętrzna; w przybliżeniu zależność rozpoczęcia wiązania od ilości chlorku wapnia w zaczynie można wyrazić krzywą. Jak widać z wykresu, nie wolno używać więcej 2% chlorku wapnia, gdyż początek wiązania (po 10- 15 minutach od chwili zarobienia) następuje tak szybko, że przygotowanego zarobu nie zdążymy przewieźć i ułożyć w deskowaniu. Czas wiązania również ulega poważnemu skróceniu (przy temperaturze 160 o ok. Read more „Poczatek wiazania przy dodaniu chlorku wapnia nastepuje predzej niz przy czystym zaczynie cementowym”

Przed zmagazynowaniem kruszywa zaklada sie siec podpartych legarami drewnianymi rur dziurkowanych (perforowanych)

Przed zmagazynowaniem kruszywa zakłada się sieć podpartych legarami drewnianymi rur dziurkowanych (perforowanych), przez które wtłacza się parę pod ciśnieniem 6 -; – 10 atmosfer; 1 mb rury może ogrzać 8 -; – 12,m3 kruszywa. Wodę należy odpowiednio zabezpieczyć przed zamarzaniem. Najlepiej jest ułożyć prowizoryczny rurociąg w ziemi na głębokości przynajmniej 1,40 m osłaniając hydranty skrzynkami z trocinami. Rurociągi płycej położone zabezpiecza się słomą lub nawozem. Nadziemne części rurociągu zabezpiecza się przez poprowadzenie w sąsiedztwie rury wodnej – dodatkowej rury parowej, przy czym obie rury znajdują się w drewnianej skrzyni wypełnionej trocinami. Read more „Przed zmagazynowaniem kruszywa zaklada sie siec podpartych legarami drewnianymi rur dziurkowanych (perforowanych)”