Smola

Smoła jest to produkt uboczny otrzymywany z węgla kamiennego, torfu i drewna w czasie suchej destylacji, tj. ogrzewania bez dostępu powietrza. Otrzymywana w ten sposób smoła surowa jest gęstą, brunatne czerwoną cieczą, która ze względu na zanieczyszczenia musi być poddana destylacji. W czasie destylacji ulatniają się woda i oleje, a pozostaje wspomniany już wyżej pak stosowany do lepików. Mieszając pak z olejem antracenowym (otrzymywanym również z surowej smoły w czasie destylacji) oraz z innymi olejami ciężkimi, otrzymujemy smołę preparowaną. Read more „Smola”

Asfalty przemyslowe

Asfalty przemysłowe dzielą się na 5 typów określonych symbolami P35, P45, P60, P80 i P120. Służą One do powlekania papy, wyrobu lakierów i do izolacji budowlanych. Lepik bitumiczny (asfaltowy) jest to upłynniony w rozpuszczalniku asfalt ponaftowy z dodatkiem żywic, paku i różnego rodzaju wypełniaczy, jak wełna żużlowa, mączka mineralna itp. Pak jest to produkt odpadowy przy produkcji smoły. Lepiki są stosowane w budownictwie do klejenia papy, układania deszczułek posadzkowych itp. Read more „Asfalty przemyslowe”

Materialy do izolacji cieplochronnej

Materiały do izolacji ciepłochronnej Materiały do izolacji ciepłochronnej odznaczają się bardzo małym współczynnikiem przewodności cieplnej. Stosuje się je w postaci sprasowanych płyt lub w stanie luźnym. Większość materiałów ciepłochronnych nadaje się również do izolacji przeciwdźwiękowej. Z materiałów ciepłochronnych w postaci płyt największe zastosowanie w budownictwie mają płyty wiórkowo-cementow, zwane również płytami Suprema. Produkuje się je z wełny drzewnej i spoiwa cementowego z dodatkiem szkła wodnego. Read more „Materialy do izolacji cieplochronnej”

Drenaz dna wykopu

Drenaż dna wykopu Po dojściu do potrzebnej głębokości wykopu oraz po opanowaniu głównych trudności z objawami kurzawkowymi, czy też przełomami gruntu należy przystąpić do wykonania odwodnienia dna wykopu w sposób stały, tak aby można było przystąpić bez przeszkód do dalszych robót konstrukcyjnych. Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obu stron od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych, zazwyczaj umieszczonych poza obrębem właściwej budowli. Studzienki te oraz sposób ich rozmieszczenia i wykonania były opisane w rozdz. 6. Read more „Drenaz dna wykopu”

Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki

Przy większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki (dreny). Stosuje się w tym celu takie sączki ceramiczne, jakie używa się do robót melioracyjnych. Sączki powinny prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do nich dostawać ziarna gruntu. Złącza sączków powinny być wykonane w ten sposób, aby woda mogła do nich wpływać z możliwie małymi oporami i dlatego poszczególne sączki układa się na styk. Połączenia sączków zabezpiecza się przed przenikaniem do nich gruntu przez obłożenie złącz kawałkami papy i obsypanie z zewnątrz żwirem. Read more „Przy wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy ulozyc saczki”

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych

Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych Szerokie wykopy w obudowie pionowej Dla budowy niektórych większych obiektów kanalizacyjnych kształt wykopu znacznie różni się od kształtu wykopu potrzebnego . Odwodnienie wykopu szerokiego dla budowy kanałów, czy też przewodów ulicznych. Zwykle są one znacznie szersze, a w planie mają kształt zbliżony do krótkiego prostokąta czy kwadratu. Dla niektórych obiektów, jak połączenie kanałów, kształt wykopów w planie jest trapezowy. Tam, gdzie szerokość nie przekracza wartości 5–:–Q,50 m w świetle ścian gruntowych, można stosować przy budowie ścian te same metody co i przy obudowie wąskich wykopów, tzn. Read more „Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych”

Miejsce zwalowania skaly plonnej

Miejsce zwałowania skały płonnej należy talk zlokalizować aby znajdowało się ono najbliżej miejsca wydobycia, jednak w takiej odległości, żeby nie przeszkadzało w dalszej rozbudowie kamieniołomu. Przy robotach odkrywkowych należy zwrócić specjalną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Wysokość ściany zbieranego nadkładu nie powinna przekraczać trzech metrów. Jeżeli mamy do czynienia z nadkładem o grubości powyżej 3 metrów, to prace należy prowadzić tarasami, a nachylenie skarp powinno odpowiadać kątowi zsypu materiału tworzącego skarpę. Szerokość skarpy powinna zabezpieczyć : swobodne umieszczenie ewentualnych urządzeń, za pomocą których przeprowadzać ,będziemy odspajanie skał tworzących na przykład , oraz zapobiec spadaniu poszczególnych kamieni i odłamków skalnych do kamieniołomu lub z wyżej położonych ścian na tarasy niższe. Read more „Miejsce zwalowania skaly plonnej”

PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU

PIELĘGNOWANIE ŚWIEŻEGO BETONU Pielęgnowanie świeżego betonu polega na zabezpieczeniu przed szkodliwymi czynnikami oraz na odpowiednim nawilżaniu. a) Ochrona świeżego betonu Na niedostatecznie stwardniały beton wpływa ujemnie silne nagrzanie promieniami słonecznymi oraz wiatr, które to czynniki nadmiernie zwiększają parowanie wody. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla cienkich elementów, jak płyty lub podłoża ze względu na dużą powierzchnię parowania przy małej objętości betonu. Zbyt gwałtowne wysychanie betonu powoduje powstawanie rys skurczowych, przerywa uwodnienie (hydratację) cementu i zwiększa porowatość. Niezwiązany beton zabezpieczamy workami lub matami ze słomy lub trzciny, w późniejszym okresie polewa się go wodą lub przykrywa warstwą mokrego piasku lub ziemi, trocinami lub innym materiałem ochronnym. Read more „PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU”

W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach

W temperaturach wyższych od normalnej następuje znaczny przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach, malejący prawie do zera po 28 dniach twardnienia. Inaczej przebiega zmienność wytrzymałości zależnie od temperatury otoczenia dla betonów glinowych. Przy wzroście temperatury następuje spadek wytrzymałości, w temperaturze 350 o ok. 11 %, w temperaturze 450 o ok. 45%; betony glinowe źle przenoszą wyższe temperatury. Read more „W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach”

Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza

Przyrosty wytrzymałości orientacyjnie wynoszą: po 1 dniu . 100 -120% po 3 dniach 30 -50% po 7 dniach 20 – 40% po 28 dniach 0- 10% Wpływ chlorku wapnia, na skurcz betonu jest znaczny podczas pierwszych 7 – 8 dni twardnienia, gdyż betony zawierające 2% chlorku wapnia mają o około 50% większy skurcz od betonów bez domieszek; po 28-dniowym twardnieniu różnica ta maleje do zera, przy czym niektóre badania wykazały nawet zmniejszenie się kurczliwości z wiekiem betonu (po 200-300 dniach twardnienia). Przy powiększaniu dodatku ponad 2% następuje znaczny przyrost skurczu w pierwszym tygodniu twardnienia (przy domieszce 4% – przyrost ok. 120%, przy dodatku 6 % – przyrost ok. 300 % ), przy dalszym twardnieniu przyrost skurczu maleje. Read more „Przyrosty wytrzymalosci orientacyjnie wynosza”