Materialy do izolacji wodoszczelnej

Materiały do izolacji wodoszczelnej Materiały do izolacji wodoszczelnej dzielą się na: masy bitumiczne; papy oraz filce i tkaniny nasycane. Masy bitumiczne są to spoiwa pochodzenia organicznego o barwie ciemnobrunatnej lub czarnej, nierozpuszczalne w wodzie i przyjmujące postać ciał stałych lub gęstej płynnej masy w temperaturze poniżej + 20 C. Masy bitumiczne dzielą się na dwie grupy: asfalty i smoły. Asfalty mogą być naturalne lub sztuczne. Asfalty naturalne występują na ogół rzadko w stanie czystym. Read more „Materialy do izolacji wodoszczelnej”

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu

Warunki kurzawkowe na dnie wykopu Przy stosowaniu do osuszania wykopu pomp umieszczonych w wykopie, to znaczy przy stosowaniu tzw. otwartego pompowania, podstawowym warunkiem stateczności budowli wykonywanej w wykopie oraz stateczności jej obudowy jest zapobieżenie unoszeniu się ziarn gruntu wraz z wodą pompowaną z wykopu. Niedochowanie tego warunku powoduje wymywanie gruntu spoza obudowy oraz rozluźnienie gruntu pod fundamentem budowli. Aby zapobiec temu szkodliwemu zjawisku, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Przede wszystkim pompowanie wody powinno być prowadzone tak, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu. Read more „Warunki kurzawkowe na dnie wykopu”

Momenty gnace w przekroju scianki

Momenty gnące w przekroju ścianki oblicza się ze wzoru M = Ph a~ gdzie a – odległość pionowa między dwiema sąsiednimi rozporami. We wzorze tym uwzględniono pewien zapas, gdyż moment został obliczony jak dla belki wolnopodpartej, podczas gdy w rzeczywistości rozpory w środku głębokości wykopu powodują pracę pali jako belki zamocowanej. W szczególnych przypadkach, przy głębszych wykopach i większych profilach pali, do obliczenia statycznego ściany należy stosować wzory dla ścianek szczelnych, stosowane do obliczenia obudowy ścian dużych wykopów fundamentowych lub nadbrzeży. Opisana wyżej obudowa pionowa wykopów kanalizacyjnych z dyli lekkich typów nie stanowi właściwie ścianki szczelnej, gdyż zamki między poszczególnymi dylami nie są szczelne i nie stanowią większej przeszkody w przesączaniu się wody do wykopu. Można więc zakładać, że depresja wody gruntowej poza ścianą wykopu będzie się obniżać podobnie, jak przy obudowie poziomej, jednocześnie z zagłębieniem wykopu. Read more „Momenty gnace w przekroju scianki”

Strata cisnienia wody

Na dnie wykopu kierunek ruchu strugi jest pion upłynniania się gruntu na dnie wykopu nowy i taki sam jest kierunek działania ciśnienia spływowego. Aby sprawdzić, czy istniejące w wykopie warunki mogą być przyczyną przełomu gruntu, można korzystać z wyników badania Terzaghiego , a mianowicie: naczynie napełnione jest piaskiem i znajduje się pod wpływem wody przepływającej w kierunku od dołu do góry. Rozpatruje się wpływ przepływu wody na równowagę warstwy gruntu o grubości LI s. Strata ciśnienia wody przy przepływie przez tę warstwę wynosi LI h. Powierzchnia przekroju poziomego naczynia równa się F. Read more „Strata cisnienia wody”

Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu

Z uwagi na pochodzenie możemy podzielić wody gromadzące się w kamieniołomach na: a) powierzchniowe b) opadowe, c) zaskórne i gruntowe. Ilość wód powierzchniowych napływających do kamieniołomu jest wprost proporcjonalna do opadów rocznych w danej okolicy, a odwrotnie proporcjonalna do staranności wykonania rowów zboczowych, Ilość wód opadowych jest wprost proporcjonalna do powierzchni kamieniołomu i do ilości opadów rocznych. Najważniejszym źródłem wód w kamieniołomach są wody gruntowe i zaskórne. Ilość ich zależy od stopnia spękania i porowatości skał i może zwiększyć się w miarę pogłębiania kamieniołomu. Pewien wpływ na jej ilość mogą mieć również przepływające w pobliżu rzeki, potoki, głębokie studnie itp. Read more „Ilosc wód powierzchniowych naplywajacych do kamieniolomu”

PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU

PIELĘGNOWANIE ŚWIEŻEGO BETONU Pielęgnowanie świeżego betonu polega na zabezpieczeniu przed szkodliwymi czynnikami oraz na odpowiednim nawilżaniu. a) Ochrona świeżego betonu Na niedostatecznie stwardniały beton wpływa ujemnie silne nagrzanie promieniami słonecznymi oraz wiatr, które to czynniki nadmiernie zwiększają parowanie wody. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla cienkich elementów, jak płyty lub podłoża ze względu na dużą powierzchnię parowania przy małej objętości betonu. Zbyt gwałtowne wysychanie betonu powoduje powstawanie rys skurczowych, przerywa uwodnienie (hydratację) cementu i zwiększa porowatość. Niezwiązany beton zabezpieczamy workami lub matami ze słomy lub trzciny, w późniejszym okresie polewa się go wodą lub przykrywa warstwą mokrego piasku lub ziemi, trocinami lub innym materiałem ochronnym. Read more „PIELEGNOWANIE SWIEZEGO BETONU”

WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON

Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych w niskich temperaturach jest szczególnie trudne z uwagi na procesy technologiczne zachodzące przy tworzeniu betonu i wymaga zachowania ściśle określonych warunków. Warunki prowadzenia robót betonowych i żelbetowych zostały podane w następujących instrukcjach Ministerstwa Budownictwa: Instrukcja o wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych zimą oraz Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych. B. WPŁYW TEMPERATURY NA ŚWIEŻY BETON Temperatura ma duży wpływ na czas twardnienia betonu. Zmienność wytrzymałości betonu przy użyciu cementu portlandzkiego zależnie od wieku (w dniach) i otaczającej temperatury charakteryzuje następujące doświadczenie: wykonano próbki w ilości kilkuset sztuk z tego samego zarobu i umieszczono w wodzie o temperaturach: 0; 6,7°; 18,3°; 51,60 oraz 100°; próbki te poddano zgniataniu po upływie 2, 3, 7 i 28 dni Wytrzymałość na ściskani e w temperaturach niskich jest bardzo mała w pierwszych dniach twardnienia, w końcowej fazie stanowi przeciętnie 75% wytrzymałości miarodajnej. Read more „WPLYW TEMPERATURY NA SWIEZY BETON”

SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW

SKŁADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIAŁÓW Magazynowanie składników betonu w okresie zimowym powinno odpowiadać takim warunkom, aby składniki te miały w momencie użycia ich do betonu-odpowiednią ciepłotę zapewniającą prawidłowy przebieg procesów chemicznych; nie wolno używać materiałów przemarzniętych lub oblodzonych, gdyż poza obniżeniem temperatury hydratacji pojedyncze oblodzone ziarna kruszywa pozostawiają po odtajaniu próżnie wynikające z różnic objętości lodu i wody. Oblodzone wkładki zbrojeniowe obniżają lub uniemożliwiają przyczepność betonu do stali. Cement należy szczególnie w okresie zimowym przechowywać zgodnie z przepisami, aby uchronić go od wilgoci oraz bezwzględnie przestrzegać zasady zużywania cementu w kolejności dostawy na budowę. Jeżeli cement przechowuje się w suchym, lecz nie ogrzewanym pomieszczeniu pożądane jest na kilka godzin przed użyciem przewieźć go do pomieszczenia ogrzewanego. Podgrzewanie cementu jest niew skazane, gdyż może wywołać zbyt prędkie wiązanie. Read more „SKLADOWANIE I OGRZEWANIE MATERIALÓW”

Stal, przeznaczona na wkladki do konstrukcji zelbetowych, winna byc w warunkach zimowych równiez wlasciwie przechowywana

Stal, przeznaczona na wkładki do konstrukcji żelbetowych, winna być w warunkach zimowych również właściwie przechowywana. Podczas dni jesiennych stal pokrywa się perlistą wilgocią, nocne przymrozki lub nadejście mrozu wywołują oblodzenie powierzchni prętów. Wkładki stalowe, posiadające niską ciepłotę, pochłaniają jako dobry przewodnik ciepła znaczne ilości ciepła, obniżając temperaturę otuliny, opóźniając jej wiązanie i twardnienie oraz zmniejszając przyczepność betonu do stali. Późną jesienią lub w wypadku wykonywania robót żelbetowych podczas mrozów należy magazynować stal zbrojeniową pod dachem celem zabezpieczenia od opadów. Przygotowanie uzbrojenia; a więc cięcie i gięcie w czasie mrozów odbywa się w ogrzewanych pomieszczeniach, w których należy także magazynować uzbrojenie przygotowane do montażu. Read more „Stal, przeznaczona na wkladki do konstrukcji zelbetowych, winna byc w warunkach zimowych równiez wlasciwie przechowywana”

Celem szczelnego ulozenia mieszanki w deskowaniu nalezy mozliwie najlepiej zagescic beton

Celem szczelnego ułożenia mieszanki w deskowaniu należy możliwie najlepiej zagęścić beton; najlepsze wyniki dla robót żelbetowych daje wibracja. Jeżeli zmontowane w deskowaniu uzbrojenie uległo po ułożeniu ośnieżeniu lub oblodzeniu, należy je starannie oczyścić przy użyciu szczotek drucianych. Można także usunąć oblodzenie polewając wkładki w miarę postępu betonowania gorącą wodą bezpośrednio przed ułożeniem zarobu. Dla umożliwienia prowadzenia robót przy niskich temperaturach stosuje się następujące środki: a) Temperatura od + 50, do 00 Należy zwrócić uwagę na staranne dawkowanie i mieszanie zarobu oraz ograniczenie zawartości wody do ilości niezbędnej ze względu na urabialność betonu. Bezpieczniej jest podgrzewać wodę w granicach od 20 do 800; użycie zbyt gorącej wody może wywołać zbyt szybkie wiązanie zaczynu. Read more „Celem szczelnego ulozenia mieszanki w deskowaniu nalezy mozliwie najlepiej zagescic beton”