Papa smolowa

Papa smołowa jest to tektura surowa nasycona smołą. Papa ta może być piaskowana obustronnie lub też nie piaskowana. Papy piaskowanej używa się jako materiału do krycia dachów, papy zaś bezpiaskowej (zwanej również czarną) jako podkładu pod podwójne krycie dachu papą. Papę sprzedaje się w rolkach po 10 m długości i 1 m szerokości. Gatunki papy smołowej określone są w normie PKN/B-27602. Read more „Papa smolowa”

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe

Jako elementy obudowy pionowej wbijanej mogą być stosowane wyłącznie profile stalowe, np. opisane uprzednio dyle Hoescha, Union, Pa tria lub podobne. Wybór profilu dyli zależy od głębokości wykopu. Im większa jest ta głębokość, tym większa powinna być sztywność dyli. Ścianki wbija się za pomocą lekkich kafarów mechanicznych z użyciem nakładek na końce dyli (czapek). Read more „Jako elementy obudowy pionowej wbijanej moga byc stosowane wylacznie profile stalowe”

Uplynnienie gruntu

Upłynnienie gruntu, występujące czasem nawet w postaci przełomu gruntu, powstaje stosunkowo często na dnie wykopów, jeśli nie są zachowane warunki prawidłowego obniżania poziomu wody gruntowej. Grunt nabiera cech kurzawki, następuje znaczne rozluźnienie jego struktury i czasowa pozorna utrata nośności. Przedmioty znajdujące się w takich warunkach na dnie wykopu zagłębiają się w grunt nie natrafiając na opór; dotyczy to zarówno narzędzi pracy, jak i części wznoszonej budowli (płyty podłoża kanału, rury itp. ). Nogi robotników znajdujących się na dnie wykopu zagłębiają się w grunt tak, że nie można nieraz utrzymać równowagi. Read more „Uplynnienie gruntu”

W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu

W praktyce obserwuje się dwa rodzaje objawów przełomów gruntowych na dnie wykopu. W jednym z nich przepływ wody z dołu następuje na całym prawie przekroju dna wykopu i połączony jest z wypłukiwaniem drobniejszych frakcji gruntu. W takim przypadku należy się liczyć w następstwie z osiadaniem gruntu pod budowlą, przy czym osiadanie to czasem może przyjąć niebezpieczne dla budowli rozmiary. Innym rodzajem przełomu jest powstanie jakby źródła wody na dnie wykopu, a ilość wody wypływającej wzrasta z czasem. Objawy takie następują zwykle wówczas, gdy spadek hydrauliczny rzeczywisty znacznie przekracza spadek krytyczny. Read more „W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu”

róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu

Po podstawieniu do. tego wzoru średnich rzeczywistych wartości Ys = 2650 kG/m3 i YIV = 1000 kG/mJ, otrzymamy: przy n = 0,5 – J kr = 0,825, przy n = 0,4 – J kr = 0,990, przy n = 0,3 – J kr = 1,150. Jak widać z powyższego zestawienia, im grunt jest mniej porowaty, tzn. im mniejsza jest objętość porów, tym większy jest krytyczny spadek hydrauliczny. Przy obliczeniach praktycznych wyznaczamy spadek J, dzieląc całkowitą różnicę ciśnień hydrostatycznych na zewnątrz i wewnątrz wykopu przez długość drogi przepływu, otrzymaną wielkość J porównujemy z wielkością J kr dla danego gruntu. Read more „róznica cisnien hydrostatycznych na zewnatrz i wewnatrz wykopu”

Pompowanie depresyjne

Pompowanie depresyjne powinno wyprzedzać właściwe roboty ziemne i to tym dłużej, im drobniejsze jest uziarnienie gruntu. W harmonogramie robót należy przewidzieć odpowiednio długi okres czasu i nie należy nigdy forsować robót ziemnych przed ukończeniem procesu odwodnienia gruntu kurzawkowego. Jeśli nie pomaga wyżej opisana metoda do uzyskania depresji i czas odwodnienia gruntu zbytnio się przedłuża, to można jeszcze dodatkowo stosować filtry igłowe w warstwie gruntu na dnie wykopu. Przy takich filtrach można czasem nawet obyć się bez stosowania podciśnienia, choć to przyspiesza proces osuszania robót. W gruntach kurzawkowych o drobnych cząstkach iłowych pomaga często zagęszczenie gruntu na dnie wykopu przez ułożenie dobrze ubitej warstwy tłucznia kamiennego, zmieszanego ze żwirem. Read more „Pompowanie depresyjne”

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych

Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych Elementy kamienne drogowe, jak np. krawężniki, są uzyskiwane z odpowiednich bloków lub brył przez obróbkę ręczną, według wymiarów i wykończenia zgodnego z przepisami obowiązujących norm. Surowcem do wyrobu kostki drogowej jest formak o wymiarach dostosowanych do rodzaju i wymiaru. Do wyrobu np. kostki 9 –:- 11 cm formak ma wymiary 40 X 20 X 10 cm. Read more „Obróbka i przeróbka kamienia do celów drogowych”

W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach

W temperaturach wyższych od normalnej następuje znaczny przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach, malejący prawie do zera po 28 dniach twardnienia. Inaczej przebiega zmienność wytrzymałości zależnie od temperatury otoczenia dla betonów glinowych. Przy wzroście temperatury następuje spadek wytrzymałości, w temperaturze 350 o ok. 11 %, w temperaturze 450 o ok. 45%; betony glinowe źle przenoszą wyższe temperatury. Read more „W temperaturach wyzszych od normalnej nastepuje znaczny przyrost wytrzymalosci w pierwszych dniach”

Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na Mebli Ulicznych 2011

Courtesy Architecture for Humanity Chicago Po sukcesie zeszłorocznego konkursu, Architecture for Humanity Chicago, we współpracy z Archeworks, z dumą ogłasza konkurs Street Furniture 2011.
Zapoznaj się z pełną zapowiedzią konkursu po przerwie.
PROBLEM: Amerykańskie miasto zakorzenione jest w dzielnicach, przestrzeniach publicznych i infrastrukturze.
Przekształcanie śródmiejskich otwartych przestrzeni, które charakteryzują nasze miasta, może być podstawowym katalizatorem łączności i socjalizacji społeczności.
Gdy są one zaniedbane lub niedostępne, te puste przestrzenie stają się szkodliwe dla zdrowia i witalności sąsiadów. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na Mebli Ulicznych 2011”