Trapez symetryczny

We wszystkich rozwiązaniach sytuacyjno-urbanistycznych posługujemy się formami geometrycznymi. Najczęściej używany jest prostokąt, kwadrat występuje również, ale rzadziej, jako forma zbyt sztywna i uroczysta, wymagająca specjalnych warunków. Trapez symetryczny o niewielkiej, zbieżności boków jest w rozwiązaniach sytuacyjnych stosowany z powodzeniem, daje często niespodziewany efekt (przykład: plac na Kapitolu w Rzymie). Natomiast trójkąt lub trapez zbyt zbieżny (ul. Mysia w Warszawie) dają rozwiązania niekorzystne. Read more „Trapez symetryczny”

Orientacyjne wymiary budynków

Opracowanie planu sytuacyjnego jest podstawową czynnością projektowania i powinno być dokonane bezwzględnie przed przystąpieniem do rozwiązywania rzutów budynków. Orientacyjne wymiary budynków mogą być ustalone na podstawie założeń projektowych. Liczba i szerokość traktów mogą być ustalone w przybliżeniu. Nie oznacza to, że w trakcie opracowywania projektu architektonicznego budynków postulaty planu sytuacyjnego nie mogą ulegać zmianom. Podczas projektowania plan sytuacyjny może ulegać wielokrotnym uzasadnionym zmianom. Read more „Orientacyjne wymiary budynków”

W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki

Wjazd na parcelę zabudowaną nie zawsze jest konieczny: Dojścia piesze (chodniki} powinny jednak zapewniać bezpośrednie połączenie z ulicą wszystkich wejść do budynków. Również placyki gospodarcze (śmietnik trzepak itp.) powinny mieć odpowiednie dojścia do domów – i ulicy. Jeżeli na terenie posesji są garaże, to należy zapewnić wygodny wjazd i możliwość wstawiania samochodów tyłem do garażu. Pozostałą przestrzeń pokrywa się zielenią W postaci trawników, kwiatów, krzaków, krzewów, drzew (zieleń niska i zieleń wysoka) . W rozplanowaniu ogrodów istnieją dwa kierunki: 1) ogród francuski o formach geometrycznych (gazony, kwietniki, zieleń strzyżona), 2) ogród angielski o nieregularnym układzie ścieżek i swobodnym rozmieszczeniu zieleni w krajobrazie o możliwie zachowanej naturalnej rzeźbie terenu. Read more „W rozplanowaniu ogrodów istnieja dwa kierunki”

Papa asfaltowa powlekana

Papa asfaltowa powlekana tym różni się od niepowlekanej, że po nasyceniu tektury filcowej masą asfaltową i po jej zastygnięciu powleka się ją obustronnie trudniej topliwą masą asfaltową. Papę asfaltową powlekaną posypuje się na powierzchni talkiem w celu zabezpieczenia jej przed sklejeniem się w rolkach Produkuje się, podobnie jak w wypadku papy smołowej, trzy gatunki papy asfaltowej, oznaczając je numerami 80, 100 i 150 . Do przyklejania papy do podłoża i łączenia ze sobą kilku warstw papy stosuj e się lepiki. Obok lepiku bitumicznego, o którym była już mowa wyżej, do przyklejania papy smołowej stosuje się lepik smołowy. W skład lepiku wchodzi smoła preparowana i pak. Read more „Papa asfaltowa powlekana”

Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa

Przy obliczeniach tych nie należy posuwać się daleko w zbytniej dokładności, np. nie należy ustalać zbyt dużej ilości parametrów gruntowych i wielokrotnie zmieniać rodzaju rozpierania ścianek w razie znacznej zmienności tych parametrów. Dla istniejących warunków wystarczy przewidzieć dwa lub trzy typy rozparcia, podobnie jak to się robi w typowej poziomej obudowie. Ponadto, przy stosowaniu obudowy pionowej wbijanej z dyli stalowych należy specjalnie pamiętać o trzech następujących okolicznościach. Obok ściany wykopu niezbędne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczeństwa. Read more „Obok sciany wykopu niezbedne jest pozostawienie wolnego pasa bezpieczenstwa”

W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu

W praktyce obserwuje się dwa rodzaje objawów przełomów gruntowych na dnie wykopu. W jednym z nich przepływ wody z dołu następuje na całym prawie przekroju dna wykopu i połączony jest z wypłukiwaniem drobniejszych frakcji gruntu. W takim przypadku należy się liczyć w następstwie z osiadaniem gruntu pod budowlą, przy czym osiadanie to czasem może przyjąć niebezpieczne dla budowli rozmiary. Innym rodzajem przełomu jest powstanie jakby źródła wody na dnie wykopu, a ilość wody wypływającej wzrasta z czasem. Objawy takie następują zwykle wówczas, gdy spadek hydrauliczny rzeczywisty znacznie przekracza spadek krytyczny. Read more „W praktyce obserwuje sie dwa rodzaje objawów przelomów gruntowych na dnie wykopu”

Urzadzenie odwadniajace

Urządzenie odwadniające powinno odprowadzać wodę czystą, bez domieszek ziaren gruntu, gdyż inaczej ulegnie ono zamuleniu, a dopływająca do wykopu woda podniesie się wyżej i podtopiony wykop może uniemożliwić roboty przy budowie kanału. Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru stanowiąca fundament budowli. Zwykle grubość takiej warstwy wynosi 10 do 20 cm, przy czym stosować tu można tłuczeń ceglany, pod warunkiem, aby nie był zanieczyszczony mułem lub błotem. Spadek podłużny wykopu wystarcza zwykle do odprowadzenia wody przez taką warstwę do studzienki, tylko przy robotach ziemnych prowadzonych czasem pod spad kanału mogą powstać trudności w odprowadzeniu wody, wymagające pogrubienia warstwy odwadniającej w celu zachowania spadku do studni. Sytuacja taka występuje często podczas budowy kanałów sposobem tunelowym, przy tunelowaniu z szybów w dwóch kierunkach. Read more „Urzadzenie odwadniajace”

Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach

Następnie przystępujemy do ustawiania pomp w kamieniołomach. W zależności od ilości wody, którą będziemy musieli wypompować (ilość ta jest obliczona w dokumentacji geologicznej złoża) przyjmujemy odpowiednie wydajności pomp. Pompy ustawiamy zawsze w dole kamieniołomu, w miejscu dogodnym do wykonania wdzierki spągowej, tzn. zrywu, w celu otrzymania najniższego punktu w kamieniołomie, do którego będzie spływała woda z całej powierzchni kamieniołomu. Miejsce ustawienia pomp musi być tak dobrane, aby poruszające je silniki były jak najmniej narażone na wstrząsy powstające w czasie urabiania skały materiałami wybuchowymi. Read more „Nastepnie przystepujemy do ustawiania pomp w kamieniolomach”

Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi

Późną jesienią, kiedy panują przymrozki lub istnieje możliwość gwałtownego spadku temperatury poniżej zera, należy stosować szczególne środki ostrożności i zabezpieczać powierzchnię betonu matami słomianymi, deskami, warstwą piasku lub płytami z wełny drzewnej. W okresie przymrozków lub mrozów powinno się obniżyć wskaźnik wodo-cementowy, aby uniknąć naruszenia spoistości masy betonowej. świeży beton nie może być narażony na gwałtowne wstrząsy oraz uderzenia, należy więc przestrzegać następujących zasad: nie wolno korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów w ciągu przynajmniej 36 godzin od momentu zabetonowania; przy niższych temperaturach okres ten powinien ulec zwiększeniu. Po upływie tego czasu można użytkować stropy do celów komunikacyjnych pod warunkiem ułożenia dróg z desek o grubości 36 -; – 50 mm, rozkładających skupione ciężary na dostatecznie dużą powierzchnię betonu. Użytkowane stopnie należy ró wnież przykryć deskami. Read more „Pózna jesienia, kiedy panuja przymrozki lub istnieje mozliwosc gwaltownego spadku temperatury ponizej zera, nalezy stosowac szczególne srodki ostroznosci i zabezpieczac powierzchnie betonu matami slomianymi”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Forgotten Cities | Gary, Indiana

David Tribby Photography David Tribby z David Tribby Photography spędził kilka ostatnich lat dokumentując opuszczoną i rozpadającą się architekturę Gary ego z Indiany i podzielił się z nami swoją kolekcją pracy.
Biorąc pod uwagę jego pracę przeszłość Gary ego i Gary ego pozwala nam omówić szerszy temat, możliwe wyniki zaniechanej architektury i ich rolę w dzisiejszych centrach miejskich.
Więcej zdjęć Davida Tribby ego i krótka relacja po przerwie.
Dezinwestycje miejskie i późniejsze reorganizacje miast to niefortunna rzeczywistość w Ameryce, w której wiele miast z rdzawymi pasami boryka się z problemami w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.
Obecny stan Gary ego, Indiana jest zbyt znajomy, dzieląc los podobny do większości jego większych sąsiadów. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Forgotten Cities | Gary, Indiana”